Nápověda

Slovo na cestu

Judejci jsou varováni před obnovou jednotného království

1 Rechabeám mezitím dorazil do Jeruzaléma a zmobilizoval sto osmdesát tisíc bojeschopných mužů z Judova a Benjamínova rodu, aby válkou získal zpět ztracené království.
2 V tom okamžiku však zasáhl Hospodin a svěřil proroku Šemajášovi následující poselství:
3-4 "Oznam Rechabeámovi, synu judského krále Šalomouna, a také všem Izraelcům na území Judska a Benjamínovců, že jim jako Hospodin vzkazuji, aby nebojovali proti Izraelcům ze severu země. Ať se pokojně rozejdou do svých domovů, protože za vším, co se stalo, stojím v pozadí já sám." Když to Rechabeám a jeho vojáci slyšeli, uposlechli Hospodinovu výzvu, upustili od tažení proti Jarobeámovi a vrátili se domů.

Rechabeám upevňuje postavení Judska

5 Rechabeám se usadil v Jeruzalémě a nechal v Judsku vybudovat tato obranná města:
6-10 Betlém, Étam, Tekóu, Bét-súr, Sóko, Adulám, Gat, Maréšu, Zíf, Adórajim, Lakíš, Azéku, Soreu, Ajalón a Chebrón. Všechna tato opevněná města se nacházela v Judsku a na území Benjamínovců.
11 Rechabeám si dal na jejich opevnění zvláště záležet, do každého z nich dosadil své velitele a navozil do měst zásoby potravin, olivového oleje a vína.
12 Vyzbrojil města oštěpy a štíty a udělal z nich skutečně silné pevnosti, ze kterých ovládal Judsko a území Benjamínovců.

Kněží a lévijci se stěhují do Jeruzaléma

13 K Rechabeámovi se připojili všichni kněží a lévijci.
14 Lévijci ze severu dokonce opustili své pozemky a majetek a odešli do Jeruzaléma v Judsku, protože Jarobeám a jeho nástupci jim neumožnili vykonávat úřad Hospodinových kněží.
15 Jarobeám si ustanovil své vlastní kněze, kteří mu sloužili na posvátných pahorcích a přinášeli oběti napodobeninám kozlů a býků, které si král nechal zhotovit.
16 Společně s lévijci odešli do Jeruzaléma také všichni ostatní Izraelci ze všech rodů, kteří upřímně toužili následovat Hospodina a uctívat ho svými dary, jako Boha svých předků.
17 Tito Izraelci tak po další tři roky posilovali svou přítomností judské království a podporovali krále Rechabeáma, stejně jako dříve ctili krále Davida a Šalomouna.

Rechabeámova rodina

18 Rechabeám si vzal za manželky Machalatu - jejímž otcem byl Davidův syn Jerímót, a Abíhajilu, dceru Jišajova syna Elíaba.
19 Ta přivedla Rechabeámovi na svět tři syny: Jeúše, Šemarjáše a Zahama.
20 Další Reachabeámovou manželkou byla Abšalómova dcera Maaka, která svému muži porodila Abijáše, Ataje, Zízu a Šelomíta.
21 Ačkoliv měl Rechabeám celkem osmnáct žen a šedesát družek, nejvíce ze všech miloval právě svou manželku Maaku. Se všemi ženami Rechabeám zplodil celkem dvacet osm synů a šedesát dcer.
22 Za svého budoucího nástupce si Rechabeám zvolil Abijáše, syna své nejmilejší ženy Maaky, a vyhradil mu nejvyšší postavení mezi ostatními sourozenci.
23 Naložil však moudře i s ostatními svými syny a každého z nich dosadil do jednoho z opevněných měst v Judsku a na území Benjamínovců. Štědře je obdaroval majetkem a dokonce jim našel i manželky.
© 2018 ERF Medien