Nápověda

Slovo na cestu

Severní kmeny povstávají proti Rechabeámovi

1 Po Šalomounově pohřbu se Rechabeám vydal do Šekemu, kde se shromáždili všichni Izraelci, aby ho uvedli do královského úřadu.
2-3 Netrvalo dlouho a zpráva o jeho korunovaci se donesla až k Jarobeámovi, který od té doby, co uprchl před králem Šalomounem, pobýval v Egyptě. Skrýval se tam již od doby, kdy byl nucen před Šalomounem uprchnout. Dali tam pro něj poslat sami Izraelci, a když Jarobeám přišel, předstoupil v jejich čele před Rechabeáma a řekl mu:
4 "Tvůj otec nás nutil k velmi tvrdé práci. Odlehči nám nyní z povinností, které po nás vyžadoval, a mi ti budeme sloužit."
5 Nato Rechabeám odpověděl: "Dejte mi tři dny na rozmyšlenou a pak se ke mně vraťte pro odpověď."
6 Když Izraelci odešli, povolal Rechabeám zkušené rádce svého otce Šalomouna, aby se s nimi poradil. "Jak bych měl podle vás Izraelcům odpovědět?" zeptal se jich přímo.
7 Rádcové nato odvětili: "Jestliže dnes Izraelcům vyjdeš vstříc, vyhovíš jim a zachováš se k nim velkoryse, pak ti po celý život budou věrně sloužit."
8 Rechabeám však jejich radu zamítl a raději se zeptal na názor svých mladých a nezkušených přátel, kteří s ním vyrůstali a nyní zastávali významná místa:
9 "Co myslíte, jak bychom měli Izraelcům odpovědět na jejich žádost o snížení pracovních nároků, které na ně kladl můj otec?"
10 Jeho mladí vrstevníci mu bez váhání odvětili: "Řekni všem, kdo po tobě chtějí, abys je zbavil povinností, které po nich vyžadoval tvůj otec, že ve srovnání s tebou byl Šalomoun opravdový lidumil, a pohroz jim:
11 ‚Jestliže se vám nároky mého otce zdály přehnané, pak se těšte, protože já vám teprve ukážu, co je to práce! A pokud vás můj otec nechával za trest zmrskat obyčejným bičem, pak já vás budu trestat důtkami.'"
12 Za tři dny se Jarobeám a ostatní Izraelci podle domluvy vrátili k Rechabeámovi.
13-14 Protože však král odmítl rady zkušených rádců a namísto toho se řídil názory nezralých mladíků, obořil se na Izraelce: "Jestliže se vám práce pro mého otce zdála těžká, pak já vám ještě přidám a namísto bičem vás nechám trestat důtkami."

Severní kmeny povstávají proti králi

15 Za Rechabeámovým odmítavým postojem stál Hospodin, který tímto způsobem naplnil proroctví, jež prostřednictvím Achijáše Šíloského sdělil Nebatovu synu Jarobeámovi.
16 Když všichni Izraelci viděli, že král se k jejich žádosti obrátil zády, společně prohlásili: "Co je nám po nějakém Jišajovu synu Davidovi a jeho rodině. Každý z nás se prostě vrátí domů a je to. Kdyby tak David viděl, co zbylo z jeho slavného království!" Po těchto slovech se všichni Izraelci skutečně vydali na cestu do svých domovů a od té doby
17 Rechabeám vládl pouze Izraelcům pobývajícím na judském území.
18 Král Rechabeám sice vyslal velitele nucených prací Adoráma, aby Izraelce opět přiměl k poslušnosti, ale ti se proti němu vzbouřili a ukamenovali ho. Samotnému králi se jen tak tak podařilo naskočit do vozu a uniknout do Jeruzaléma.
19 Od té doby se Izraelci ze severu země stali nepřáteli Davidova rodu.
© 2018 ERF Medien