Nápověda

Slovo na cestu

1 Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil.
2-4 Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.
5 Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidia jednom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje,člověk Ježíš Kristus.
6 Ten dal svůj život za celé lidstvo.Tuto zprávu Bůh ve vhodný čas oznámil světu.
7 Já jsem byl vybrán, abych ji jako Boží posel věrně a pravdivě zvěstoval jiným národům.
8 Chci tedy, aby se při bohoslužbě muži modlili k Bohu v čistotě srdce, bez hněvu a hádek.
9-10 Také křesťanské ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě; pozornost ať budí svou laskavostí a ne účesem, drahými šaty nebo šperky.
11 Poučení ať přijímají tiše a pokorně.
12 Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč?
13 Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu.
14 A nebyl to Adam, kdo první podlehl hříchu, ale žena, kterou je snadnější oklamat.
15 Je jí však svěřena úloha matky. Musí ovšem setrvat ve víře, lásce, svatosti a kázni.
© 2018 ERF Medien