Nápověda

Slovo na cestu

Lid se dožaduje krále

1-2 Když Samuel zestárl, ustanovil své syny, staršího Jóela a mladšího Abijáše, za vůdce Izraele.
3 Oba synové, kteří svůj úřad vykonávali v Beer-šebě, se však od svého otce naprosto lišili. Dali se ovládnout chamtivostí, přijímali úplatky a spravedlnost přizpůsobovali vlastním zájmům.
4-5 Proto se jednou všichni izraelští představitelé společně dostavili k Samuelovi do Rámy a navrhli mu: "Samueli, jsi už starý a tvoji synové nejsou ani zdaleka tak spravedliví vůdcové, jakým jsi býval ty. Proč by nám tedy nemohl vládnout král, jakého mají všechny okolní národy? Ty sám ho vyber a dosaď na trůn."
6 Když to Samuel slyšel, zarmoutilo ho to a obrátil se v modlitbě o radu k Hospodinu.
7 "Udělej všechno, co od tebe lidé žádají," odpověděl Samuelovi Hospodin. "Neodmítají přece tebe, ale mne. Zavrhli mne jako svého vládce a panovníka.
8 Ve skutečnosti tomu však až do dnešního dne nebylo jinak už od té doby, co jsem je vysvobodil z Egypta. Vším, co dělají, se ode mne neustále jen odvracejí a uctívají jiné bohy. Teď jsi jejich postoj pocítil na vlastní kůži i ty.
9 Poslechni je a dopřej jim, co chtějí. Nejprve je ale důrazně upozorni, co všechno je čeká, když jim bude vládnout král."
10-11 Samuel tedy oznámil lidu vše, co mu Hospodin řekl: "Trváte-li na tom, abych vám zvolil krále, udělám to. Poslouchejte však, co všechno vám jeho panování nad vámi přinese: Povolá vaše vlastní syny do svých služeb a vytvoří z nich armádu. Některé přidělí k válečným vozům a jezdectvu a z jiných udělá pěšáky.
12 Jedni povedou oddíly vojáků do boje a jiní pro něho budou pracovat na polích. Budou orat a sklízet jeho úrodu, zatímco další budou vyrábět válečné zbraně a vozy pro jeho vojska.
13 Také vám vezme vaše dcery, aby pro něj vařily, pekly a připravovaly vonné masti.
14 Přivlastní si vaše nejlepší pole, vinice a olivové sady a rozdělí je mezi své služebnictvo.
15 Navíc pro ně bude pravidelně vybírat ještě desetinu z veškeré úrody, která vám zůstane.
16 Odvede vaše otroky i otrokyně, aby pro něho pracovali a vezme si ty nejlepší kusy z vašeho dobytka a oslů.
17 Připraví vás o desetinu veškerých vašich stád a vy sami se stanete jeho otroky.
18 Jednoho dne pak nad svým pošetilým přáním mít nad sebou krále hořce zapláčete. Hospodin vás však nebude slyšet a nepomůže vám."
19 Lidé však Samuelovo varování odmítli poslouchat a prohlašovali: "Za každou cenu chceme krále!
20 Teprve pak budeme jako všechny okolní národy. A náš král nám bude vládnout a povede naše vojska do boje."
21 Samuel tedy oznámil Hospodinu vše, co od lidí vyslechl a ten mu odpověděl: "Chtějí-li krále, ať ho mají. A ty jim ho ustanovíš." Samuel se tedy s touto odpovědí vrátil k Izraelcům a nařídil, aby se prozatím rozešli do svých domovů.
© 2017 ERF Medien