Nápověda

Slovo na cestu

Pelištejci vracejí Hospodinovu truhlu

1-2 Když byla Hospodinova truhla na nepřátelském území už sedmý měsíc, svolali Pelištejci kněze a věštce a zeptali se jich: "Co máme s Hospodinovou truhlou udělat? Poraďte nám, jak ji máme poslat zpět, tam kam patří."
3 "Chcete-li truhlu Boha Izraelců vrátit, neposílejte ji samotnou. Přiložte k ní obětní dar Bohu za vaše provinění. Uzdravíte-li se, potom poznáte, že vás potrestal za její krádež. Jestliže však nádory nezmizí, alespoň budete vědět, že on je na vás neseslal."
4-5 Pelištejci se však ptali dále: "Jakou oběť za naši vinu bychom tedy měli s truhlou poslat?" "Protože máte pět vůdců, které pohroma zasáhla stejně jako všechny ostatní, vytvořte ze zlata pět napodobenin nádorů, kterými trpíte, a k tomu pět modelů myší, které ničí celou vaši zemi. Všechny je pošlete jako poctu Bohu Izraelců a doufejte, že snad potom přestane pronásledovat a hubit vás i vaši zemi.
6 Nebuďme neoblomní jako faraón a tvrdohlaví jako Egypťané, kteří nenechali Izraelce odejít, dokud je Bůh svými pohromami téměř nezničil.
7 Postavte k odvezení truhly nový vůz a zapřáhněte do něj dvě krávy, které právě porodily telata, avšak ještě nikdy předtím nebyly zapřaženy. Jejich telata však od nich odveďte.
8 Potom naložte na vůz Hospodinovu truhlu a vedle ní dejte vak se zlatými předměty, které mu posíláte jako oběť za svou vinu. Jakmile budete hotovi, nechte krávy, ať táhnou vůz, kam samy chtějí.
9 Nespouštějte je však z očí, abyste viděli, kudy se vydají. Pojedou-li směrem do Bét-šemeše, bude to důkazem, že veškeré pohromy a strasti na nás seslal Hospodin. Jestliže však zamíří jinam, pak poznáme, že příčinou našeho utrpení není on, ale náhoda."
10 Pelištejci tedy udělali všechno tak, jak jim kněží poradili. Zapřáhli do nového vozu dvě krávy, které právě porodily, ale jejich telata od nich odvedli.
11 Na vůz pak naložili Hospodinovu truhlu a vedle ní položili vak se zlatými modely myší a napodobeninami svých morových nádorů.
12 Když všechno připravili, krávy zapřažené ve voze se vydaly nejkratší cestou do Bét-šemeše a celou dobu bučely. Pětice Pelištejských vůdců šla za nimi a sledovala je až hranicím Bét-šemeše.
13 Obyvatelé Bét-šemeše právě sklízeli v údolí pšenici. Když spatřili Hospodinovu truhlu, nesmírně se zaradovali.
14 Vůz dojel až na pole Jóšuy Bétšemešského a zastavil se vedle velikého kamene.
15 Lidé ihned poslali pro příslušníky kněžského rodu Lévijců a ti vzali truhlu i vak se zlatými předměty a složili je na ten veliký kámen. Ostatní bétšemešští muži potom rozštípali dřevěný vůz na kusy, dřevo pak podpálili a v jeho ohni obětovali Hospodinu obě krávy.
16 Když to vůdcové Pelištejců viděli, ještě téhož dne se vrátili do Ekrónu. (
17 Pět zlatých napodobenin nádorů, které Pelištejci přinesli Hospodinu jako oběť za své provinění, představovalo pět hlavních měst pelištejského území: Ašdód, Gázu, Aškalón, Gat a Ekrón.
18 Pět zlatých myší pak bylo darem za veškerá ostatní sídla - od opevněných měst až po nejmenší vesnice - které spravovali pelištejští vůdcové na všech pěti částech svého území.) Velký kámen na poli Jóšuy Bétšemešského, na který kněží položili Hospodinovu truhlu, ještě dlouhou dobu připomínal, co se tam tenkrát odehrálo.
19 Několik desítek bétšemešských mužů neovládlo svou zvědavost, odklopili víko truhly a nahlédli dovnitř. Hospodin však sedmdesát z nich za jejich opovážlivost na místě zahubil. Ostatní občané Bét-šemeše byli touto hroznou událostí otřeseni a nad ztrátou mužů žalostně truchlili.
20 Ptali se jeden druhého: "Kdo může v přítomnosti Hospodina, tohoto svatého Boha, přežít? Komu máme jeho truhlu poslat?"
21 Nakonec se rozhodli vypravit posly k obyvatelům Kirjat-jearímu a oznámili jim: "Pelištejci vrátili Hospodinovu truhlu, přijďte si pro ni a odneste ji do svého města."
© 2018 ERF Medien