Nápověda

Slovo na cestu

Pelištejci ukořistili Hospodinovu truhlu

1-2 Samuel se tedy stal prorokem pro celý izraelský národ. Právě v té době došlo mezi Izraelci a Pelištejci k válečnému konfliktu a armády obou národů vytáhly proti sobě do boje. Izraelci se utábořili u Eben-ezeru (to je u Kamene pomoci) a Pelištejci se usadili v Afeku. Když došlo k první vzájemné bitvě, izraelská armáda utrpěla porážku a ztratila asi čtyři tisíce bojovníků.
3 Jakmile se Izraelci po prohrané bitvě sešli v táboře, snažili se jejich velitelé přijít na to, proč je Hospodin nechal porazit a proč dal vítězství Pelištejcům. Po zhodnocení celé situace se rozhodli, že vyšlou několik mužů do svatyně v Šílu, aby odtud přinesli truhlu s deskami Hospodinova zákona. Mysleli si totiž, že když s nimi v průběhu boje bude v Eben-ezeru posvátná truhla, současně s ní bude přítomen i Hospodin, ochrání je před Pelištejci a jistě jim zaručí snadné vítězství.
4 A protože od myšlenky k činu neměli daleko, několik vybraných bojovníků skutečně brzy přineslo truhlu až do válečného ležení. Víko truhly bylo opatřeno dvěma zlatými anděly, z jejichž prostředku k Izraelcům promlouval Hospodin. Do Eben-Ezeru, kam truhlu dopravili, přišli i dva Élího synové - Chofní a Pinchas.
5 Jakmile průvod s truhlou vstoupil do tábora, začali Izraelci samou radostí tak hlasitě křičet, až se země otřásala.
6 Jejich pokřik se donesl až k Pelištejcům a ti se udiveně ptali: "Co má znamenat ta mohutná vřava v ležení Hebrejů?" Když se dozvěděli, že pozdvižení v táboře způsobila přinesená Hospodinova truhla,
7 přepadl je strach a začali naříkat: "Do jejich tábora přišli bohové! Teď je s námi dozajista konec. Vždyť ještě nikdy předtím se nám nic takového nestalo.
8 Běda nám! Kdo nás teď z rukou jejich mocných bohů vysvobodí? Vždyť jsou to stejní bohové, kteří kdysi na poušti svými pohromami rozdrtili Egypt.
9 Vzmužte se Pelištejci! Seberte všechnu svou odvahu a bojujte udatněji, než kdykoliv předtím. Jinak se stanete otroky Hebrejů právě tak, jako dříve oni otročili vám."
10 S tímto odhodláním tedy Pelištejci vyrazili do boje a s velkou převahou nad Izraelci zvítězili. V ukrutné bitvě tenkrát Izraelci ztratili třicet tisíc pěších bojovníků a zbytek se jen tak tak zachránil útěkem.
11 Pelištejci také zabili oba Élího syny, Chofního a Pinchase a ukořistili truhlu s Božím zákonem.
12 Jakmile jeden z bojovníků z kmene Benjamínovců viděl, co se stalo, uprchl z boje a ještě téhož dne dorazil v roztržených šatech a s prachem na hlavě do Šíla.
13 Kněz Élí netrpělivě seděl na svém místě u vchodu do svatyně a očekával zprávy z bitvy. Měl totiž velký strach o Boží truhlu. Když onen bojovník vstoupil do města a rozhlásil, co se stalo, všichni obyvatelé se dali do zoufalého nářku.
14 Sotva Élí zaslechl jejich křik, zeptal se, co znamená ten strašný povyk.
15 (V té době měl už devadesát osm let a byl slepý.) Vzápětí však k němu přiběhl právě ten voják, co přinesl do města zprávy z bitvy a
16 oznámil mu: "Přicházím z bojiště, odkud jsem dnes utekl." "Pověz mi tedy, co se tam stalo," zeptal se Élí.
17 "Izraelci dnes utrpěli zdrcující porážku," odpověděl muž, "a s těžkými ztrátami se museli dát na útěk. Nepřátelé zabili i oba tvé syny, Chofního a Pinchase, a ukořistili Boží truhlu."
18 Jakmile se onen muž zmínil o Boží truhle, převrátil se ohromený Élí ze židle nazad, pádem vedle pilíře vstupní brány si zlomil vaz a na místě zemřel. Není divu, neboť byl už starý, a navíc - díky své tloušťce - také velmi těžký. Jako nejvyšší kněz sloužil Izraelcům celkem čtyřicet let.
19 Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla právě těhotná, a čas, kdy měla porodit už nebyl daleko. Sotva se doslechla o ztrátě Boží truhly a o smrti svého tchána i manžela, přepadly ji bolesti a předčasně porodila.
20 Nenadálé zprávy ji natolik zdrtily, že při porodu začala umírat. Ženy, které jí pomáhaly se ji snažily povzbudit a oznámily jí: "Nezoufej, právě se ti narodil syn." Ona však neodpověděla a ani neprojevila jakýkoliv zájem.
21 Avšak ještě dříve, než naposled vydechla, vyslovila přání: "Dejte mému synu jméno Í-kábód (což znamená Odešla sláva), neboť Boží sláva se z Izraele odstěhovala." (Řekla to kvůli ztracené Boží truhle a smrti svého tchána a manžela.)
© 2018 ERF Medien