Nápověda

Slovo na cestu

Saul umírá v bitvě

1 Pelištejci mezitím proti Izraelcům rozpoutali válku a izraelské bojovníky, kteří se pod jejich silným náporem dávali na útěk, pobíjeli a nechávali ležet v pohoří Gilbóa.
2 Záhy se dali i do pronásledování samotného Saula a zabili všechny tři jeho syny, Jónatana, Abínádaba i Malkíšúu.
3 Potom se s ještě větší vervou pustili za Saulem, a když ho lukostřelci dostihli, těžce ho postřelili.
4 Zraněný Saul řekl svému zbrojnoši: "Vytas svůj meč a probodni mne dříve, než přijdou ti pohané a před smrtí mne zneuctí." Saulův zbrojnoš se však velmi bál a jeho přání nesplnil. Saul proto vytasil svůj vlastní meč a probodl se jím.
5 Když jeho zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, také on se probodl vlastním mečem a zemřel s ním.
6 Tak ve stejný den zahynuli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnoš i všichni jeho muži.
7 Když ostatní Izraelci na druhé straně údolí a na druhém břehu Jordánu viděli, že izraelská armáda se rozutekla a že Saul i jeho synové zahynuli, opustili svá města a uprchli. Pelištejci toho využili, přišli a opuštěná města obsadili.
8 Když se na druhý den Pelištejci vydali okrádat těla mrtvých, nalezli v pohoří Gilbóa mrtvého Saula a jeho tři syny.
9 Usekli mu hlavu, vzali jeho výzbroj a vypravili posly do všech koutů pelištejské země, aby přinesli zprávu o jeho smrti mezi všechen lid a do chrámu svých falešných bohů.
10 Saulovu zbroj uložili do Aštartina chrámu a jeho tělo vyvěsili na hradby Bét-šanu.
11-12 Když se obyvatelé Jábeše v Gileádu doslechli, co Pelištejci se Saulem udělali, vyslali do Bét-šanu všechny své válečníky. Ti putovali celou noc, a když tam konečně dorazili, sňali Saulovo tělo i mrtvoly jeho synů z bétšanských hradeb a odnesli je do Jábeše, kde je zpopelnili.
13 Jejich ostatky potom pohřbili pod tamaryškem a sedm dní se postili a konali smuteční obřady.
© 2018 ERF Medien