Nápověda

Slovo na cestu

Bůh povolává Samuela do služby

1 V době, kdy Samuel jako chlapec sloužil pod dohledem Élího v Hospodinově svatyni, dostávali lidé poselství nebo vidění od Hospodina jen velmi zřídka.
2-4 Avšak jedné noci, když už věkem téměř osleplý Élí ležel ve své posteli a Samuel spal v Hospodinově svatyni, kde byla uložena truhla s deskami zákona, zavolal Hospodin Samuela jeho jménem.
5 Samuel se probudil a odpověděl: "Ano, už jdu!" Vyskočil z postele, přiběhl k Élímu a zeptal se: "Už jsem tady, potřeboval jsi něco?" K jeho překvapení mu však Élí odpověděl: "Vždyť já jsem tě vůbec nevolal, jdi si klidně lehnout a spi." Samuel tedy Élího poslechl a vrátil se na své lůžko.
6 Po chvíli se však Hospodin ozval znovu a opět zavolal Samuelovo jméno. Samuel tedy zase vstal, přišel k Élímu a řekl: "Volal jsi mne, tak jsem tady." Élí však stejně jako poprvé Samuelovi odvětil: "Já jsem tě nevolal. Vrať se do postele a klidně spi."
7 Protože Hospodin ještě nikdy předtím se Samuelem nehovořil, nepoznal Samuel jeho volání.
8 Proto i potřetí, když Hospodin znovu zavolal Samuelovo jméno, se celá situace opakovala. Samuel opět vstal, přiběhl k Élímu a řekl: "Tentokrát jsi mne už určitě volal. Tady jsem, co potřebuješ?" Élímu bylo zpočátku chlapcovo chování divné, ale po chvíli pochopil, že hlas, který Samuela už třikrát volal, jistě byl od Hospodina.
9 Proto mu řekl: "Jdi si nyní opět lehnout, a jestliže ten hlas znovu uslyšíš, odpověz na jeho volání těmito slovy: Promluv, Hospodine, tvůj služebník tě poslouchá." I tentokrát tedy Samuel Élího poslechl a šel si znovu lehnout.
10 Netrvalo dlouho a chlapce opět probudil hlas: "Samueli, Samueli!" Jakmile to Samuel uslyšel, neváhal a podle Élího rady odpověděl: "Promluv, Hospodine, tvůj služebník tě poslouchá."
11 Nato Hospodin skutečně promluvil a oznámil Samuelovi: "Již brzy udělám něco tak strašného a neobvyklého, že žádný z Izraelců, který o tom uslyší, na to jen tak nezapomene.
12 Od prvního do posledního uskutečním všechno, co jsem Élímu a jeho rodu oznámil.
13 S konečnou platností nechám na jejich rod dopadnout důsledky všech jejich nepravostí, před kterými jsem Élího včas předem varoval. Ačkoliv jeho synové mnou otevřeně pohrdali a páchali ničemnosti, nikdy proti nim nezakročil.
14 Proto jsem Élímu přísahal, že jeho rodu už nikdy neodpustím jejich hanebné jednání a za žádnou oběť ho nezbavím odpovědnosti."
15 Když Hospodin domluvil, zůstal Samuel na svém lůžku až do rána. A jelikož se obával říci Élímu, co se v noci dozvěděl, za úsvitu vstal, jako kdyby se nic nestalo, a otevřel dveře Hospodinovy svatyně k ranní bohoslužbě.
16-17 Élí si však Samuela zavolal a otázal se ho: "O čem s tebou dnes v noci Hospodin rozmlouval? Pravdivě mi řekni všechno, co ti oznámil, a nic přede mnou nezamlčuj! A pamatuj! Jestli si cokoliv z toho, co ti Hospodin řekl, necháš pro sebe, ať s tebou naloží, jak sám nejlépe uzná za vhodné!"
18 Samuel tedy Élímu oznámil všechno, co se od Hospodina dozvěděl, a nic před ním nezatajil. Když to Élí vyslechl, odevzdaně řekl: "On je Hospodin, a proto nechť udělá vše, co považuje za dobré."
19 Po celou dobu, kdy Samuel rostl a dospíval, stál Hospodin při něm a způsobil, že každé jeho slovo bylo moudré.
20 Brzy proto nebylo mezi Izraelci od Danu až do Beer-šeby nikoho, kdo by nepoznal, že Samuel je skutečným prorokem samotného Hospodina.
21 Hospodin se mu totiž prostřednictvím svých poselství i nadále zjevoval v Šílu a oznamoval mu svou vůli.
© 2017 ERF Medien