Nápověda

Slovo na cestu

David bydlí mezi Pelištejci

1 David si pomyslel: "Saul je nevyzpytatelný a jednoho dne by se opět mohl pokusit mě zabít. Udělám nejlépe, když se uchýlím do bezpečí na území Pelištejců. Potom mě Saul jistě přestane honit po celém Izraeli a já budu mít od něho pokoj."
2-3 A protože od myšlenky neměl daleko k činu, bez váhání přešel spolu se svými šesti sty muži a jejich rodinami k Maókovu synu Akíšovi, králi Gatu, a tam se usadili. David s sebou vzal také své dvě manželky, Achínoamu z Jizreelu i Abígajilu z Karmelu, vdovu po Nábalovi.
4 Když se Saul dozvěděl, že David uprchl do Gatu, přestal ho pronásledovat.
5 Jednoho dne se David vypravil k Akíšovi a řekl mu: "Prokaž mi králi, prosím, svou přízeň a dovol mi osídlit některé z venkovských měst. Jsem jenom tvůj služebník a nezasloužím si výsadu bydlet s tebou v královském městě."
6 Akíš Davidovi vyhověl a věnoval mu město Siklag, které se tak od té doby až dodnes stalo vlastnictvím judských králů.
7 David strávil na území Pelištejců celkem jeden rok a čtyři měsíce.
8 Během tohoto období podnikal se svými muži výboje proti Gešúrejcům, Girzejcům a Amálekovcům, kteří už odedávna sídlili v oblasti rozkládající se od cesty do Šúru až k Egyptu.
9 Kdykoliv David napadl nějakou oblast, do posledního vyhladil všechny její obyvatele a odvedl jejich stáda ovcí a dobytka, ale i osly a velbloudy a odnesl si také jejich šaty.
10 Když se pak se svou kořistí vracíval domů, král Akíš se ho pokaždé zeptal: "Tak na koho jste zaútočili dnes?" David mu vždy pohotově odpověděl. Jednou řekl, že napadli jižní část území Judejců, jindy zase že dobyli jih země Jerachmeelců nebo Kénijců.
11 David záměrně nenechával naživu vůbec žádné zajatce a nevodil je do Gatu, aby nikdo z nich nemohl prozradit, kde David skutečně byl a co tam vykonal. Tak to dělal po celou dobu, kdy sídlil na území Pelištejců.
12 Akíš mu vždy uvěřil a domníval se, že David se stal nepřítelem Izraelců a navždy tak zůstane jeho poddaným.
© 2018 ERF Medien