Nápověda

Slovo na cestu

Saul pronásleduje Davida

1 Jednou se Davidovi doneslo, že Pelištejci obklíčili Keílu a berou jejím obyvatelům veškerou úrodu.
2 Předstoupil proto před Hospodina a zeptal se ho: "Mám jít a na Pelištejce zaútočit?" Nato mu Hospodin odpověděl: "Ano, vytáhni proti nim a Keílu vysvoboď."
3 Když ale David chtěl své muže shromáždit k boji, namítli: "Vždyť se bojíme už tady v Judsku! Což teprve při pomyšlení na to, že bychom měli táhnout do Keíly a postavit se celé armádě Pelištejců!"
4 David se proto znovu obrátil na Hospodina, ale i tentokrát dostal stejnou odpověď: "Jen se neboj, vytáhni do Keíly proti Pelištejcům. Já budu s tebou a pomohu ti je porazit."
5 David se tedy se svými muži do Keíly vypravil, na Pelištejce zaútočil a s velkou převahou je všechny porazil. Všechna jejich zvířata zahnal a obyvatele Keíly vysvobodil.
6 (Kněz Ebjátar, který sestoupil do Keíly s Davidem, vzal s sebou kněžský efód.)
7 Je samozřejmé, že Davidova výprava do Keíly nezůstala dlouho utajena. Když se o ní dozvěděl král Saul, zaradoval se a řekl: "Konečně ho dostaneme! Tuto příležitost mi posílá sám Bůh. Vždyť David sám sebe uvěznil mezi zdmi a branami města a nemá kam uniknout."
8 Proto zmobilizoval celou svou armádu a chystal se vytáhnout do Keíly proti Davidovi a jeho mužům.
9 Jakmile se Davidovi doneslo, co proti němu Saul chystá, zavolal si kněze Ebjátara a poručil mu, aby přinesl efód.
10-12 Potom se David zeptal Hospodina: "Hospodine, Bože Izraele, doslechl jsem se, že Saul má v úmyslu napadnout Keílu a kvůli mně ji zničit. Oznam mi tedy, prosím, zda skutečně Saul přitáhne k městu. Řekni mi, jestli mě obyvatelé Keíly zradí a vydají do jeho rukou? Hospodine, Bože Izraele, odpověz mi, prosím!" Hospodin Davidovi odpověděl: "Ano, Saul skutečně přitáhne a obyvatelé Keíly tě vydají do jeho rukou."
13 Proto David se všemi šesti sty svými muži odešel z Keíly a přecházel z místa na místo. Když Saulovi oznámili, že David už v Keíle není, upustil od svého plánu a tažení odvolal.
14 David se mezitím ukryl v nepřístupných jeskyních na pahorkatině pouště Zífu, nedaleko města Choreše.
15 Netrvalo však dlouho a opět se mu doneslo, že Saulovi někdo jeho úkryt prozradil a že ho Saul znovu pronásleduje. Bůh však stál na Davidově straně, a tak celé Saulovo pátrání bylo marné.
16 Zatímco byl David v Choreši, navštívil ho Saulův syn Jónatan a povzbudil jeho důvěru v Boží ochranu.
17 Řekl mu: "Ničeho se neboj, protože můj otec tě nikdy nenajde. Staneš se králem Izraele a já budu stát po tvém boku. Dokonce i můj otec si je toho vědom."
18 Po těchto slovech si vzájemně potvrdili závazek přátelství a rozešli se. David zůstal v Choreši a Jónatan se vrátil domů.
19 Těmi, kdo Saulovi prozradili Davidovu skrýš, byli Zífejci. Přišli k Saulovi do Gibeje a oznámili mu: "David, kterého hledáš, se ukrývá na našem území. Pobývá v jeskyních na pahorku Chakíle nedaleko Choreše, jižně od pouště Ješímónu.
20 Kdykoliv si tedy králi budeš přát, přitáhni k nám a my Davida dopadneme a předáme ti ho do rukou."
21 "Nechť vám Bůh za vaši starost o mne požehná," odpověděl jim Saul.
22 "Nyní však jděte a celou akci důkladně připravte.
23 Ověřte si místo, kde se David zdržuje a kdo ho tam vlastně viděl. Vím, že David je neobyčejně vychytralý. Vyhledejte všechny jeho skrýše, a jakmile něco zjistíte, podejte mi přesnou zprávu. Potom vytáhnu s vámi. A pokud se skutečně skrývá na vašem území, najdu ho, i kdybych ho měl hledat mezi všemi judskými rody."
24 Zífejci tedy odešli a vrátili se domů. Sotva se David dozvěděl, že Saul a jeho vojáci po něm pátrají, vzal všechny své muže a odtáhl do pouště Maónu, ležící jižně od pustiny Ješímónu.
25 Saulovi ovšem jeho ústup nezůstal utajen, a proto se bez váhání pustil do pouště za ním a pronásledoval ho.
26 Saul táhl na jedné straně pohoří, zatímco David se svými muži utíkal na straně opačné. I když se David všemožně snažil před Saulem uprchnout, přesto ho Saul rychle doháněl.
27 Avšak ve chvíli, kdy Saul se svými vojáky Davida obklíčil, aby jej i s jeho muži konečně dopadl, přišel za ním posel se vzkazem, že zemi opět napadli Pelištejci.
28 Saul tedy přestal Davida pronásledovat a odtáhl, aby se utkal s Pelištejci. Místo, kde k tomu došlo se proto od té doby nazývá Skalisko rozdělení. David pak odtud odešel a usadil se v jeskyních u Én-gedí.
© 2018 ERF Medien