Nápověda

Slovo na cestu

David prchá před Saulem

1 Saul se však nemohl s Davidovými úspěchy smířit, a tak jednoho dne nařídil svému synu Jónatanovi a svým služebníkům, aby Davida usmrtili. Saulův syn Jónatan však Davida nadevše miloval,
2 a proto ho varoval: "Můj otec hledá příležitost, jak by tě připravil o život. Zítra ráno odejdi z paláce a najdi si v poli dobrou skrýš. Ze svého úkrytu pak nikam nevycházej.
3 Já si potom se svým otcem o tobě promluvím, a když něco zjistím, dám ti vědět."
4 Na druhý den tedy Jónatan přišel k Saulovi a řekl mu: "Otče, neubližuj, prosím, Davidovi. Vždyť ti neudělal nic zlého. Naopak ti dobře a věrně slouží a máš z něho jen užitek.
5 Dokonce nasadil i vlastní život a zabil Goliáše. Hospodin tak jeho prostřednictvím vysvobodil celý Izrael. Sám jsi toho byl svědkem a nesmírně ses z toho radoval. Proč bys tedy chtěl nyní Davidovi ublížit, a přestože je nevinný, bez jakéhokoliv důvodu ho zabít?"
6 Saul Jónatana vyslechl, změnil své rozhodnutí a prohlásil: "Přísahám před samotným Hospodinem, že Davida neusmrtím."
7 Jónatan tedy zavolal Davida z úkrytu a všechno mu oznámil. Potom ho přivedl zpět k Saulovu dvoru, aby králi opět sloužil tak jako dříve.
8 Za nějaký čas vypukla další válka s Pelištejci. Avšak i tentokrát proti nim David vytáhl a zaútočil na ně s takovou silou, že je zahnal na útěk.
9-10 Krátce nato Hospodin opět dopustil, aby Saula ovládl zlý duch. Když mu David jako obvykle hrál na citaru, Saul z ničeho nic popadl kopí a stejně jako před časem jím mrštil po Davidovi. Ten však jeho ráně uhnul, takže kopí se zabodlo do stěny. David však už na nic nečekal a ještě téže noci z paláce utekl.
11 Saul proto vyslal své muže, aby střežili Davidův dům a přikázal jim, jakmile vyjde ráno ven, aby ho zabili. Davidova žena Míkal však záměry svého otce Saula vytušila a včas Davida varovala: "Musíš ještě dnes v noci zmizet, jinak tě zítra ráno zabijí."
12 Pomohla mu spustit se oknem, a tak David uprchl a skryl se do bezpečí.
13 Sotva odešel, vzala Míkal sošku domácího bůžka, položila ji do Davidovy postele, přehodila přes ni přikrývku a kolem hlavy jí omotala chomáč kozí srsti.
14-15 Když potom přišli Saulovi muži, aby Davida zatkli, řekla jim, že je nemocný a nemůže vstát z postele. Saul však své muže, kteří se k němu vrátili s nepořízenou, poslal zpět a nařídil jim, ať k němu Davida přinesou i s jeho postelí, aby ho konečně mohl zabít.
16 Když ale Saulovi poslové opět přišli do Davidova domu, namísto něj nalezli na posteli domácího bůžka a na polštáři chomáč kozích chlupů.
17 Oznámili to Saulovi a ten se na svou dceru Míkalu obořil: "Proč jsi mne podvedla? Pomohla jsi mému úhlavnímu nepříteli, aby přede mnou uprchl!" "Ale já jsem to musela udělat," bránila se pohotově Míkal. "David mi vyhrožoval, že mě zabije, jestli ho nepustím."
18 David mezitím uprchl až do Rámy a vyhledal Samuela. Když ho seznámil se vším, co mu Saul udělal, vyzval ho Samuel, aby zůstal v jeho domě.
19-20 Zpráva o tom, že David se usadil v Rámě u proroka Samuela, se však brzy donesla až k Saulovi a ten bez váhání vyslal své muže, aby Davida zajali a přivedli k němu. Když ale Saulovi muži dorazili do Rámy a spatřili skupinu proroků v čele se Samuelem, jak pod vlivem Hospodinova ducha prorokují, zmocnil se i jich Boží duch a začali prorokovat spolu s ostatními.
21 Jakmile to oznámili Saulovi, vyslal do Rámy další své muže, ale také oni dopadli stejně a začali prorokovat. Saul tedy poslal ještě třetí skupinu, ale ani jim se nevedlo jinak. Také ti všichni začali prorokovat.
22 Nakonec se tedy Saul vypravil do Rámy sám. Když přišel k velké studni v Sekú, zeptal se kolemjdoucích, kudy má jít, aby našel Samuela a Davida. Lidé mu ukázali cestu do Rámy a řekli, že ti dva jsou spolu v Samuelově domě.
23 Cestou k prorokovu domu, však spočinul Boží duch také na něm, a když Saul přišel do Rámy, začal prorokovat i on.
24 Roztrhl svůj oděv a nahý padl před Samuelem k zemi. Ležel tak celý den a celou noc a prorokoval spolu s ostatními. Jakmile se o tom dozvěděli lidé, velmi se tomu divili a ptali se jeden druhého: "Cožpak i Saul je prorok?"
© 2018 ERF Medien