Nápověda

Slovo na cestu

Saul závidí Davidovi

1 Když David se Saulem domluvil, setkal se s jeho synem Jónatanem. Jónatan si Davida od prvního okamžiku oblíbil, neboť si byli vnitřně velmi blízcí, a zamiloval si ho jako sebe sama.
2 Od toho dne Saul ponechal Davida na svém dvoře a nedovolil mu, aby se vrátil zpět ke svému otci do Betléma.
3 Jónatan uzavřel s Davidem pevné přátelství a choval se k němu jako ke svému bratrovi.
4 Na důkaz náklonnosti mu pak věnoval svůj plášť a výstroj i s mečem, lukem a opaskem.
5 David se stal Saulovým služebníkem a vedl všechny jeho válečné výpravy tak úspěšně, že ho Saul jmenoval velitelem své armády. Rovněž si získal sympatie všeho lidu i Saulova služebnictva, a proto všichni s jeho povýšením nadšeně souhlasili.
6 Ovšem již tenkrát, když se muži v čele se Saulem vítězně vraceli z války s Pelištejci, ve které David zabil Goliáše, vyšly jim ve všech izraelských městech naproti tančící ženy, aby radostnou hudbou a zpěvem pozdravily svého krále.
7 Slova jejich písně však zněla: "Král Saul pobil v bojích tisíce mužů, ale David jich skolil desetitisíce."
8 Saula jejich píseň samozřejmě velmi pobouřila a pomyslel si: "Davidovi připisují desetkrát větší zásluhy než mně. Příště ho rovnou zvolí svým králem."
9 Proto Saul od té doby Davida neustále podezíral a nedůvěřoval mu.
10 Hned následujícího dne nechal Bůh na Saula opět dolehnout zlého ducha, takže Saul řádil jako posedlý. David proto jako obvykle vzal svou citaru a hrál.
11 Z ničeho nic však Saul popadl kopí a mrštil jím po Davidovi s úmyslem přibodnout ho ke stěně. Davidovi se však podařilo hbitě uskočit, a ani když po něm Saul hodil podruhé, kopí ho nezasáhlo.
12 V tu chvíli Saul pochopil, že Hospodin se od něho odvrátil a postavil se na Davidovu stranu. Začal se proto Davida bát.
13 Aby ho odstranil ze své přítomnosti, postavil ho do čela jednoho oddílu. David však poctivě plnil své povinnosti a velel svěřenému vojsku.
14 Ve všem, co konal, si vedl nadmíru úspěšně, neboť Hospodin stál po jeho boku.
15 Čím větších úspěchů však David dosahoval, tím více se před ním Saul třásl strachy.
16 Ovšem ostatní Izraelci i Judejci, které David tak dobře vedl, ho naopak o to více milovali.

David zabil 200 Pelištejců, aby získal věno pro Saulovu dceru

17 Netrvalo dlouho a Saul se rozhodl, že se Davida zbaví. Nechtěl však, aby vina za jeho smrt padla na jeho hlavu, a proto nastrojil léčku. Zavolal si Davida a oznámil mu: "Jestliže prokážeš svou statečnost a povedeš všechny Hospodinovy boje proti Pelištejcům, dám ti za manželku svou vlastní dceru Mérabu."
18 Saulova nabídka Davida zaskočila, a proto překvapeně odvětil: "Já, že bych se měl stát královským zetěm? Vždyť vůbec nemám urozený původ a pocházím z úplně obyčejné rodiny."
19 Saul přesto na svém prohlášení trval, ale když nastal čas, aby svůj slib splnil, své slovo zrušil a oženil svou dceru Mérabu s Adríelem Mechólatským.
20 Mezitím si však Davida zamilovala Saulova mladší dcera Míkal. Když se o tom Saul dozvěděl, náramně se mu to hodilo.
21 Zaradoval se a znovu si řekl: "Naskytla se mi druhá příležitost, jak Davida poslat na smrt přímo do rukou Pelištejců." Opět proto Davidovi navrhl: "Staň se mým zetěm prostřednictvím sňatku s mou druhou dcerou."
22 Potom rozkázal svým služebníkům, aby Davidovi naoko tajně sdělili, že král si ho velmi oblíbil a že si také získal sympatie veškerého služebnictva. Měli ho nenápadně navést k tomu, aby nyní nové příležitosti využil a stal se královským zetěm.
23 Služebníci Saula uposlechli a sdělili Davidovi všechno, co jim král nařídil. David je vyslechl a namítl: "Copak je to jen tak, stát se královským zetěm? Nemám žádné zázemí a jsem tak chudý, že ani nemám na věno?"
24-25 Služebníci pak Davidovu odpověď přednesli králi a ten jim poručil: "Jděte za Davidem a řekněte mu, že král o žádné věno nestojí, ale chce, aby mu David ve stanovené lhůtě přinesl předkožky jednoho sta Pelištejců." Ve skutečnosti však Saul opět skrytě doufal, že Pelištejci tentokrát Davida konečně dopadnou a usmrtí.
26-27 Když služebníci Davidovi oznámili, co jim Saul odpověděl, David jeho nabídku s radostí přijal. Dříve než uplynul čas, který Saul ke splnění úkolu stanovil, vypravil se David se svými muži mezi Pelištejce a dvě stě z nich pobil. Podle Saulova přání je pak obřezal a všechny jejich předkožky mu poslal. Splnil tak podmínku, aby se mohl stát královským zetěm, a tak mu Saul dal svou dceru Míkalu za manželku.
28-29 Když si však Saul znovu uvědomil, že Hospodin stojí na Davidově straně a že i jeho vlastní dcera Míkal Davida skutečně miluje, začal se ho bát ještě více než předtím a zůstal po celý zbytek svého života jeho nepřítelem.
30 Pelištejci bojovali proti Izraelcům i nadále, ale kdykoliv je napadli, Izraelci jejich útok odrazili. David byl vždy se svým oddílem úspěšnější než ostatní Saulovi velitelé, takže se brzy stal slavným a oblíbeným po celé zemi.
© 2018 ERF Medien