Nápověda

Slovo na cestu

Samuel jde do Betléma

1 Za nějaký čas Hospodin Samuelovi řekl: "Jak dlouho se ještě budeš kvůli Saulovi trápit? Smiř se s tím, že hodnosti krále Izraele jsem ho jednou provždy zbavil. Nyní proto naplň obřadní roh olejem a vydej se do Betléma k muži jménem Jišaj, neboť jsem si mezi jeho syny vyhlédl nového krále."
2 Samuel však Hospodinu namítl: "Ale jak to mám provést? Jestli se o tom doslechne Saul, bez váhání mne zabije." Nato mu Hospodin řekl: "Vezmi s sebou jalovici a řekni, že přicházíš obětovat Hospodinu.
3 K obětnímu obřadu pozvi také Jišaje a já už ti pak dám vědět, co máš dělat dál."
4 Samuel tedy Hospodina uposlechl a udělal všechno tak, jak mu nařídil. Sotva však dorazil do Betléma, přišli ho přivítat znepokojení městští představitelé a zeptali se ho: "Co tě k nám přivádí? Stalo se snad něco zlého?"
5 "Všechno je v pořádku," uklidnil je Samuel. "Přicházím pouze obětovat Hospodinu. Náležitě se proto připravte a zúčastníte se obřadu spolu se mnou." Potom Samuel požehnal Jišajovi a jeho synům a rovněž je pozval k obětnímu obřadu.
6 Když se dostavili, Samuel pohlédl na Elíaba a pomyslel si: "Určitě to bude právě on, kterého si Hospodin vyvolil."
7 Hospodin však Samuelovi řekl: "Ten to není. Nedívej se na to, jak vypadá nebo jak je urostlý, neboť podle toho jsem nevybíral. Hospodin se nerozhoduje na základě měřítek, jimiž se řídí lidé. Člověk posuzuje jen podle toho, co vidí, ale Hospodin bere v úvahu lidské pohnutky a úmysly."
8 Samuel tedy požádal Jišaje, aby mu představil svého dalšího syna. Jišaj k němu přivedl Abínádaba, ale ani jeho Hospodin nevyvolil.
9-10 Stejně dopadl i třetí Jišajův syn Šama a postupně i dalších sedm synů, které Jišaj k Samuelovi přivedl. "Žádného z tvých synů Hospodin nevyvolil," řekl Samuel Jišajovi,
11 "ale představil jsi mi skutečně všechny své syny?" "Máš pravdu," odvětil Jišaj, "ještě zbývá můj nejmladší syn David. Ten ale právě někde pase a hlídá stáda." "Ihned pro něj pošli," nařídil Jišajovi Samuel. "Nezasedneme ke stolu dříve, dokud nepřijde i on."
12 Jišaj tedy pro svého syna poslal se vzkazem, aby bez váhání přišel. Netrvalo dlouho a David se dostavil. Byl to pohledný mladík s ryšavými vlasy a přívětivým pohledem. Když David přišel, Hospodin řekl Samuelovi: "To je on. Jdi a pomazej ho olejem!"
13 Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů jej vylil na Davidovu hlavu. Vtom na Davida sestoupil Hospodinův duch a od té chvíle ho neustále provázel. Jakmile Samuel splnil své pověření, ihned se vrátil zpět do Rámy.

David vstupuje do Saulových služeb

14 Od Saula naopak Hospodinův duch odstoupil a on začal být ovládán zlým duchem.
15-16 Když Saulovi služebníci viděli, že Bůh dopustil, aby jejich panovníka ovládl zlý duch, který ho naplňuje sklíčeností a strachem, navrhli mu: "Dovol, abychom pro tebe vyhledali dobrého hudebníka, který hraje na citaru. Kdykoliv pak na tebe zlý duch znovu dolehne, hudebník ti zahraje a ty se jistě budeš cítit mnohem lépe."
17 Saul tedy svolil a svým služebníkům přikázal, aby nějakého dobrého hráče vyhledali a přivedli k němu.
18 Jeden z nich se však vzápětí ozval a řekl: "Znám jednoho mladíka, syna Jišaje z Betléma, který je nadaný a dobře ovládá hru na citaru. A nejenom to. On je také statečný a dobrý bojovník. Navíc je výřečný a pohledný a Hospodin je s ním."
19 Saul tedy neváhal a vypravil k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna, pastýře Davida."
20 Jišaj Saulově žádosti vyhověl, vzal osla, chléb a měch s vínem a spolu se svým synem Davidem vše Saulovi poslal.
21 David přišel ke králi a vstoupil do jeho služeb. Netrvalo dlouho a Saul si ho velmi oblíbil a ustanovil ho svým zbrojnošem.
22 Za čas proto Jišajovi vzkázal, že je s jeho synem Davidem velmi spokojen, a požádal ho, aby ho i nadále ponechal v jeho službách.
23 Kdykoliv pak Hospodin dopustil, aby Saula ovládl a trýznil zlý duch, David vzal svou citaru a hrál na ni. Jeho hudba přinášela Saulovi úlevu, takže se cítil mnohem lépe a zlý duch od něho odcházel.
© 2018 ERF Medien