Nápověda

Slovo na cestu

Saul se vzepřel Božímu příkazu a nechal si zakázanou kořist

1 Jednoho dne přišel Samuel k Saulovi a řekl mu: "Před časem mě Hospodin pověřil, abych tě ustanovil králem nad jeho izraelským národem. Nyní mne za tebou posílá se svým poselstvím, a proto je dobře poslouchej a udělej všechno tak, jak ti nařizuje.
2 Zde jsou jeho slova: Přišel čas, abych potrestal Amálekovce za jejich jednání s Izraelci. Dobře si pamatuji, že nedovolili mému lidu na cestě z Egypta projít přes své území.
3 Nyní proto na Amálekovce zaútoč a bez výjimky dej zničit všechno, co jim patří. Nemilosrdně vyhlaďte celý jejich národ. Nešetřete muže ani ženy a děti a pobijte také veškerý jejich dobytek i stáda ovcí velbloudů a oslů!"
4 Saul tedy povolal Izraelce do zbraně a shromáždil je v Telaímu. Sestavil tam armádu z dvou set tisíc pěšáků a deseti tisíc judských bojovníků.
5 S tímto vojskem pak vytáhl až k městu Amálekovců a do údolí v jeho okolí postavil zálohy.
6 Jakmile zaujal postavení, poslal do města vzkaz Kénijcům, kteří sídlili společně s Amálekovci: "Odejděte z města, abychom v boji proti Amálekovcům nezničili i vás. Narozdíl od nich jste se totiž k Izraelcům na cestě z Egypta zachovali laskavě." Kénijci Saulovu výzvu uposlechli a bez váhání město opustili.
7 Sotva Kénijci odešli, zaútočil Saul se svou armádou na Amálekovce a bojoval proti nim od Chavíly až k Šúru ležícímu východně od Egypta.
8 Dal usmrtit všechny obyvatele až na jejich krále Agaga.
9 Izraelci však odmítli zahubit nejlepší kusy dobytka a ovcí i vykrmená telata a jehňata a všechna pěkná zvířata si nechali pro sebe. Usmrtili jen ta, která se jim zdála bezcenná a slabá.
10 Proto Hospodin oslovil Samuela:
11 "Jsem zklamán a je mi líto, že jsem ustanovil Saula králem, neboť mne opět neuposlechl a nesplnil mé nařízení." Samuela Hospodinova slova hluboce zarmoutila a celou noc nad nimi hořce naříkal.
12 Na druhý den časně zrána však vstal a vypravil se za Saulem. Lidé mu řekli, že Saul s armádou nejprve přitáhl k hoře Karmel, aby tam postavil památník svého slavného vítězství, a potom pokračoval dál do Gilgálu.
13 Když ho Samuel konečně našel, Saul ho přivítal slovy: "Buď zdráv Samueli, splnil jsem všechno, co mi Hospodin nařídil."
14 "Opravdu všechno?" zeptal se však Samuel. "A co tedy potom znamená to bečení ovcí a bučení krav, které slyším?"
15 "Ano, máš pravdu," začal se Saul vymlouvat. "Lidé přivedli ze stád Amálekovců ty nejlepší kusy, aby je mohli obětovat Hospodinu, tvému Bohu. Ale všechna ostatní zvířata jsme skutečně do posledního vyhubili."
16 "Prosím tě přestaň," přerušil ho Samuel "a raději poslouchej, co mi Hospodin oznámil minulou noc." "A co ti tedy řekl?" zeptal se Saul.
17 Samuel odpověděl: "Přestože jsi sám sebe považoval za bezvýznamného, Hospodin tě ustanovil králem izraelského národa.
18 Také ti však nařídil, abys zaútočil na Amálekovce a celý jejich zpustlý národ vyhladil. Poručil ti bojovat tak dlouho, dokud poslední z nich bude na živu.
19 Proč jsi tedy Hospodinovo nařízení nesplnil? Namísto toho ses chamtivě vrhl na kořist, a tím se proti němu hluboce provinil."
20 "Ale vždyť jsem Hospodina uposlechl," obhajoval se dále Saul. "Vytáhl jsem do boje proti Amálekovcům a všechny příslušníky národa kromě jejich krále jsem usmrtil.
21 Moji vojáci sice vzali ze zvířat, která měla rovněž všechna zahynout, ty nejlepší kusy, ale jen proto, aby měli co obětovat Hospodinu, až se vrátí do Gilgálu."
22 Nato však Samuel odpověděl: "Copak si Hospodin cení zápalných obětí a obětních hostin víc, než poslušnosti jeho nařízení? Vždyť poslušnost znamená mnohem více než jakákoliv oběť a úcta je mu cennější než tuk obětovaných beranů.
23 A naopak vzdor je stejně zlý jako okultizmus a svévolnost špatná jako uctívání falešných bohů. A protože tys odmítl Hospodina uposlechnout, zavrhl on tebe jako krále."

Saul se dožaduje odpuštění

24 Saul si uvědomil důsledky svého jednání a konečně Samuelovi přiznal: "Ano, provinil jsem se, protože jsem nesplnil Hospodinův rozkaz a neuposlechl jsem ani tebe. Bál jsem se vojáků, a proto jsem jim ustoupil a vyhověl.
25 Teď tě ale prosím, abys mne mé viny zbavil a doprovodil mne uctít Hospodina."
26 Avšak Samuel mu odvětil: "Nikam s tebou nepůjdu. Postavil ses k Hospodinovu nařízení zády, a proto teď zavrhl on tebe jako krále Izraele."
27 Když Samuel domluvil a chystal se odejít, chytil ho Saul za okraj jeho pláště, aby ho zadržel. Kus látky, za který ho uchopil se však utrhl a zůstal mu v ruce.
28 "Vidíš?" řekl nato Samuel. "Právě tak od tebe dnes Hospodin odtrhl izraelské království a vložil je do rukou lepšímu, než jsi ty.
29 Slavný Bůh Izraele nemluví do větru ani nemění svá rozhodnutí, neboť není nestálý jako člověk."
30 Saul však na Samuela dál naléhal: "Vím, že jsem se dopustil, čeho jsem neměl. Ale zachovej mi nyní alespoň úctu před mými veliteli a ostatním lidem a pojď se mnou, abych mohl uctít Hospodina, tvého Boha."
31-33 Samuel tedy nakonec souhlasil a doprovodil Saula do Gilgálu, aby vzdal Hospodinu čest. Potom Samuel poručil, aby k němu přivedli zajatého Agaga, krále Amálekovců. Agag před něho předstoupil s troufalým výrazem ve tváři, neboť si myslel, že to nejhorší má za sebou a smrt už mu nehrozí. Samuel však jeho sebevědomí zchladil a řekl: "Tak, jako tvůj meč připravil mnoho žen o jejich děti, zůstane nyní bezdětná i tvá matka." Když domluvil, vzal meč a rozsekal Agagovo tělo na kusy.
34 Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje.
35 Od té doby už nikdy Samuel až do své smrti Saula neviděl. Nepřestal však pro něho truchlit, zatímco Hospodin se rmoutil nad tím, že Saula ustanovil králem Izraele.
© 2018 ERF Medien