Nápověda

Slovo na cestu

Samuel lidu připomíná Hospodinova požehnání

1-2 Samuel pak celému Izraeli oznámil: "Vykonal jsem vše, oč jste mne žádali. Ustanovil jsem krále a nyní vám tedy bude vládnout on. Já už jsem starý a šedivý a moji synové, kteří měli po mě zastávat úřad vašich vůdců, se díky volbě krále stali jedněmi z vás. Byl jsem v čele Izraele od svého mládí až dodnes.
3 Teď tady před vámi stojím a před zraky Hospodina i vašeho nového krále vás veřejně vyzývám, abyste spravedlivě posoudili a vyjádřili, zda jsem někdy někoho z vás okradl, vydíral nebo podvedl. Sami řekněte, jestli jsem snad někdy od kohokoliv z vás vzal nějaký úplatek a přivřel oči nad vaším jednáním! Jestliže jsem se čehokoliv takového dopustil, sdělte mi to a já všechno náležitě napravím."
4 Izraelci Samuela pozorně vyslechli a jednohlasně odvětili: "Nikdy jsi nikoho z nás nevydíral, nepodvedl ani od kohokoliv z nás nepřijal úplatek."
5 Nato jim Samuel odpověděl: "Sám Hospodin i váš nový král jsou mi tedy svědky, že jste na mně neshledali žádnou vinu." "Ano, to je pravda," potvrdil znovu Samuelovi všechen lid, "je ti svědkem sám Hospodin."
6 Samuel však pokračoval: "Je to stejný Hospodin, který vyvolil Mojžíše a Árona a který vysvobodil vaše předky z Egypta.
7 Nyní proto klidně stůjte a pozorně naslouchejte, neboť vám chci v přítomnosti Hospodina připomenout všechny jeho spravedlivé a dobré skutky, které pro vaše předky i pro vás vykonal.
8 Když byli Izraelci v Egyptě a naléhavě prosili Hospodina o pomoc, poslal tenkrát Mojžíše a Árona, aby vaše předky z Egypta vyvedli a usadili je v této zemi.
9 Netrvalo však dlouho a lidé na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Proto dopustil, aby je napadlo a porazilo nejprve chasórské vojsko v čele s velitelem Síserou a potom Pelištejci a moábský král.
10 Tehdy se Izraelci opět vzpamatovali a znovu s nářkem prosili Hospodina: "Víme, že jsme se proti tobě hluboce provinili. Odvrátili jsme se od tebe a uctívali jsme falešné bohy a bohyně. Nyní však svou vinu přiznáváme a prosíme tě o odpuštění. Zachraň nás z rukou našich nepřátel a my opět budeme věrně uctívat pouze tebe."
11 Hospodin tedy jejich naléhání vyslyšel a prostřednictvím Gedeona, Baráka, Jiftácha a Samsona Izraelce vysvobodil, aby mohli žít v klidu a bezpečí.
12 Když jste se však nyní dozvěděli, že proti vám vytáhl Náchaš, král Amónců, přišli jste navzdory skutečnosti, že vaším jediným pravým králem je Hospodin, za mnou a žádali mne, abych vám ustanovil nového krále, který by vás vedl.
13 Vyhověl jsem vám a tady stojí váš nově zvolený král, kterého jste tolik chtěli. Hospodin vaše přání vyplnil.
14 Jestliže budete nadále svého Hospodina ctít a respektovat jeho vůli, nebudete-li se vzpírat jeho nařízením a vy i váš král se mu ve všem podřídíte, bude všechno v pořádku.
15 Jestliže se však Hospodinu vzepřete a odmítnete poslušnost jeho příkazům, odvrátí se od vás a vám se povede stejně zle, jako se vedlo vašim předkům.
16 A nyní přistupte a dobře se dívejte, neboť Hospodin před vašimi zraky vykoná velkou věc.
17 Všichni víte, že v čase žní, který právě nastal, je pravidelně každým rokem sucho a nikdy neprší. Já však v modlitbě požádám Hospodina, aby rozpoutal bouřku a spustil hustý déšť. Potom jasně pochopíte, jak hrozné věci jste se podle něj dopustili tím, že jste si vyžádali krále."
18 A opravdu, ještě téhož dne se Samuel modlil a Hospodin způsobil hromobití a seslal déšť. Všichni Izraelci tím byli ohromeni a padla na ně posvátná úcta před Hospodinem i Samuelem.
19 Celý národ pak Samuela žádal: "Pros za nás našeho Boha, abychom nezemřeli, neboť jsme naše provinění svou pošetilou žádostí o krále ještě prohloubili."
20 Samuel jim však odpověděl: "Ničeho se nebojte. Je pravda, že jste udělali zlou věc. Ale právě proto nyní usilujte o to, abyste se od Hospodina v ničem neodvraceli a z celého srdce mu věnovali svou upřímnou úctu a poslušnost.
21 Neobracejte se k žádným jiným bohům, neboť jsou falešní a nijak vám neprospějí ani vás nezachrání. Ani nemohou, protože ve skutečnosti neexistují.
22 Hospodin je nevýslovně dobrý, a proto vás nezavrhne. Vždyť si vás s velikou láskou sám vyvolil jako svůj národ.
23 A pokud jde o mne, jsem dalek toho, abych se proti Hospodinu provinil tím, že přestanu za vás prosit. Naopak i nadále vás budu učit, co je dobré a správné.
24 Vy však především prokazujte Hospodinu hlubokou úctu, věrně se mu z celého srdce podřizujte a mějte na paměti všechny úžasné zázraky, které pro vás vykonal.
25 Neboť vydáte-li se cestou zla a nepravosti, zahynete vy i váš král."
© 2018 ERF Medien