Nápověda

Slovo na cestu

Saul porazil amónskou armádu

1 Za nějaký čas přitáhl na území Izraelců se svou armádou Náchaš Amónský a utábořil se před hradbami města Jábeš v Gileádu. Obyvatelé Jábeše se chtěli vyhnout válečnému konfliktu, a proto Náchašovi navrhli: "Uzavři s námi dohodu o příměří a my se ti za to ve všem podřídíme."
2 Náchaš Amónský jim však chladně odvětil: "Sjednám s vámi mírovou smlouvu jedině za té podmínky, že každému z vás vyloupnu pravé oko a poznamenám tak nesmírnou hanbou celý Izrael."
3 Nato mu představitelé Jábeše odpověděli: "Poskytni nám, prosíme, sedmidenní lhůtu, abychom mohli vyslat po celém Izraeli posly s žádostí o pomoc. Jestliže nás do té doby nikdo nepřijde zachránit, dobrovolně se vzdáme a podrobíme se ti."
4 Když jeden z jábešských poslů dorazil do Gibeje, kde bydlel Saul, a oznámil svůj vzkaz lidem, všichni se dali do hlasitého nářku.
5 Saul se tou dobou právě vracel se svým dobytkem z pole, a když ten usedavý pláč uslyšel, zeptal se: "Co se stalo? Proč všichni naříkají?" Lidé mu tedy odpověděli a zopakovali mu poselství obyvatel Jábeše.
6 Jakmile Saul všechno vyslechl, sestoupil na něj svou mocí duch Hospodinův a rozpálil ho nesmírný hněv.
7 Na místě rozsekal své dva voly na kusy a prostřednictvím poslů je rozeslal po celém Izraeli s tímto vzkazem: "Takto dopadne dobytek každého, kdo se nepřipojí k Saulovi a Samuelovi a nevytáhne s nimi do boje." Strach, který Hospodin seslal na lid, způsobil, že se všichni sjednotili a vyrazili proti nepříteli jako jeden muž.
8 Na Saulův rozkaz se vojáci shromáždili v Bezeku. Jeho armáda čítala celkem tři sta tisíc Izraelců a třicet tisíc judských bojovníků.
9 Poslům, kteří k nim přišli se vzkazem z Jábeše, nařídili, aby se vrátili a vyřídili jeho občanům, že do zítřejšího poledne budou zachráněni. Jakmile poslové předali toto poselství obyvatelům Jábeše, všichni se nesmírně zaradovali a
10 představitelé města vzkázali Náchašovi: "Zítra se vám vzdáme a vyjdeme z města ven. Můžete pak s námi naložit, jak chcete."
11 Na druhý den rozdělil Saul hned časně zrána své vojsko do tří oddílů a nečekaně vpadl přímo do nepřátelského ležení. Izraelci pobíjeli překvapené Amónce celé dopoledne a jejich vojsko tak rozprášili, že ani dva z nich nezůstali pohromadě.
12 Po vítězné bitvě se lid zeptal Samuela: "Kde jsou ti, kteří odmítali uznat Saula svým králem a pochybovali o něm? Vydej nám ty muže, ať je za jejich opovážlivost můžeme ztrestat smrtí!"
13 Saul je však zarazil: "Dnes se nikdo popravovat nebude, neboť právě dnes Hospodin připravil Izraeli vítězství."
14 Potom promluvil Samuel a vyzval Izraelce: "Pojďme nyní společně do Gilgálu, abychom tam znovu potvrdili Saula za svého krále."
15 Všichni lidé tedy Samuela poslechli a odebrali se do Gilgálu. Uspořádali tam slavnostní obřad, předložili Hospodinu dary a oběti a opětovně zvolili Saula svým králem. Všichni se pak společně s ním radovali a uspořádali velkou oslavu.
© 2018 ERF Medien