Nápověda

Slovo na cestu

Samuel pomaže Saula za izraelského krále

1 Po těchto slovech vzal Samuel nádobku s olejem, podle tehdejšího zvyku ho vylil Saulovi na hlavu, políbil ho a řekl: "Sám Hospodin tě tímto pomazáním ustanovuje králem svého izraelského národa.
2 Až mne dnes opustíš, narazíš u Ráchelina hrobu v Selsachu na území Benjamínovců na dva muže. Oznámí ti, že ztracené oslice, které ses vydal hledat, se už našly, ale že tvůj otec se nyní obává zase o tebe a marně přemýšlí, jak a kde by tě našel.
3 Budeš pokračovat dál, a jakmile dorazíš k velkému dubu v Táboru potkáš jiné tři muže, kteří půjdou uctívat Boha do Bét-elu. Jeden povede tři malá kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí bude mít kožený měch s vínem.
4 Pozdraví tě a nabídnou ti dva bochníky chleba. Přijmi je od nich a
5 jdi dál až do Gibeje na Boží pahorek, kde mají Pelištejci své výsostné znaky. Když vejdeš do města uvidíš, jak v doprovodu zvuku harf, bubnů, píšťal a citar sestupuje z posvátného návrší skupina proroků. Každý z nich bude pod vlivem Hospodinova ducha prorokovat.
6 V tu chvíli duch Hospodinův sestoupí i na tebe, svou mocí tě promění v nového člověka a ty budeš prorokovat s nimi.
7 Od té chvíle, kdy se všechna tato tři znamení naplní, jednej tak, jak budeš za daných okolností považovat za nejvhodnější, neboť Bůh bude stát na tvé straně.
8 Potom se vydáš do Gilgálu a sedm dní tam na mě budeš čekat. Až přijdu, vykonám obětní obřady a sdělím ti, co máš dále dělat."
9 Když se pak Saul se Samuelem rozloučil a vydal se na cestu, Bůh proměnil jeho srdce. Všechna znamení, o kterých Samuel hovořil, se ještě téhož dne se naplnila.
10 Když Saul se svým služebníkem dorazil k Božímu pahorku do Gibeje, skutečně potkal skupinu proroků a pod vlivem Božího ducha s nimi začal prorokovat.
11 Jakmile všichni, kdo Saula znali, viděli, že prorokuje s ostatními proroky, jeden druhého se ptali: "Co se to s Kíšovým synem stalo? Cožpak i Saul je prorok?"
12 A jeden z místních obyvatel dodal: "Kdo je vůbec jejich otcem?" Proto lidé od té doby říkali: "Cožpak i Saul je prorok?"
13 Poté, co přestal prorokovat, vystoupil Saul i jeho služebník na posvátné návrší, aby uctil Boha.
14 Když se konečně vrátili domů, uvítal je Saulův strýc otázkou: "Kde jste pro všechno na světě vy dva byli?" "Hledali jsme otcovy oslice," odpověděl Saul. "Když jsme je ale nikde nemohli najít, vypravili jsme se pro radu k proroku Samuelovi."
15 "A co vám, prosím tě, Samuel řekl?" ptal se dále strýc.
16 "Ujistil nás, že oslice už se našly," odvětil Saul. Avšak nic z toho, co mu Samuel oznámil ohledně jeho kralování, strýci neřekl.

Lid přijal Saula jako krále

17-18 Krátce nato svolal Samuel celý národ, aby v Mispě předstoupil před Hospodina. Jakmile se všichni Izraelci shromáždili, oznámil jim tato slova: "Já Hospodin, Bůh Izraele, jsem vás vysvobodil z područí Egypta i všech ostatních království, která vás utlačovala.
19 Avšak přesto, že jsem vás zachraňoval ode všech pohrom a neštěstí, dnes mne jako svého Boha zavrhujete a žádáte, abych vám ustanovil krále. Ať je tedy po vašem. Předstupte přede mne podle příslušnosti k jednotlivým kmenům a rodinám."
20 Když Samuel podle Hospodinova příkazu rozdělil Izraelce k jejich kmenům, Bůh prostřednictvím losů označil kmen Benjamínovců.
21 Samuel tedy nechal předstoupit všechny Benjamínovce po rodinách. Bůh nejprve vybral rodinu Matrí a v ní pak označil Kíšova syna Saula. Lidé ho tedy začali mezi sebou hledat, ale po Saulovi jako by se země slehla.
22 Izraelci se proto zeptali Hospodina: "Kde je Saul? Je někde tady mezi námi?" Nato jim Hospodin odpověděl: "Saul se skrývá mezi výzbrojí."
23 Když ho tedy přivedli a on se postavil mezi ně, byl o hlavu vyšší než všichni ostatní.
24 "Pohleďte na muže, kterého vyvolil Hospodin!" zvolal Samuel. "Mezi všemi Izraelci není nikoho, kdo by mu byl roven!" Nato lid začal mohutně provolávat: "Ať žije král! Ať žije král!"
25 Poté Samuel celému národu znovu zopakoval veškerá královská práva, pečlivě je sepsal a před zraky Hospodina uložil na zvláštní místo. Tím shromáždění skončilo a Samuel propustil všechny Izraelce do jejich domovů.
26 Za doprovodu družiny statečných mužů, které k tomu určil sám Hospodin, se do svého domova v Gibeji odebral i Saul.
27 Kromě těch, co Saula podporovali, se však vyskytli i takoví, kteří s pohrdáním říkali: "Tento člověk by nás měl zachránit?" Opovrhovali jím a odmítli ho poctít svými dary. Avšak Saul tomu nevěnoval žádnou pozornost.
© 2018 ERF Medien