Nápověda

Slovo na cestu

Isacharovi potomci

1 Isacharovi synové: Tóla, Púa, Jašúb a Šimrón.
2 Tólovi synové: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel. Všichni tito stateční muži stáli v čele jednotlivých linií Tólova rodu. Za vlády krále Davida dosáhl počet bojeschopných mužů z tohoto rodu dvacet dva tisíce šest set.
3 Uzího syn: Jizrachjáš. Jizrachjášovi synové: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš. Všichni čtyři jeho synové byli stejně jako jejich otec veliteli vojsk.
4 Podle záznamů v rodokmenu byly jejich rody tak velké, že vytvořili armádu třiceti šesti tisíc bojeschopných mužů.
5 V celém Isacharově rodu pak bylo podle rodových záznamů dohromady osmdesát sedm tisíc bojovníků.

Benjamínovi potomci

6 Benjamín měl tři syny: Belu, Bekera a Jedíaela.
7 Belovi synové: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Irí. Všech pět jich stálo v čele jednotlivých linií rodu svého otce. Podle záznamů v rodokmenu měly jejich rody dvacet dva tisíce třicet čtyři vojáků.
8 Bekerovi synové: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet.
9 Všichni tito Bekerovi synové vystupují v rodových záznamech jako odvážní vůdcové jednotlivých větví otcovského rodu, kteří dohromady veleli dvaceti dvěma tisícům dvěma stům mužů.
10 Jedíaelův syn: Bilhán. Bilhánovi synové: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.
11 Také všichni tito Jedíaelovi synové odvážně veleli vojskům jednotlivých linií otcova rodu. Jejich armáda celkem čítala sedmnáct tisíc dvě stě vojáků připravených k boji.
12 K Benjamínovu rodu patřili také Írovi synové Šupím a Chupím a Achérův syn Chuším.

Potomci Neftalího a část Manasesova kmene

13 Neftalího synové: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm. Tyto syny mu porodila manželka Bilha.
14 Manasesovi synové: Manasesova právoplatná žena přivedla na svět Asríela. Dalšího syna, Gileádova otce Makíra, pak Manasesovi porodila aramejská družka.
15 Makír měl sestru Maaku a našel nevěsty Chupímovi a Šupímovi. Jako druhý se po něm narodil Selofchad, který měl jen samé dcery.
16-17 Makírova žena Maaka porodila dva chlapce. Jednomu dala jméno Pereš a jeho bratra pojmenovala Šereš. Šereš se stal otcem Úlama a Rekema a Úlam zplodil syna Bedána. Vyjmenovaní muži jsou potomky Makírova syna Gileáda z Manasesova rodu.
18 Gileádova sestra Moleket porodila Išhóda, Abíezera a Machlu.
19 A nakonec Šemídovi synové: Achján, Šekem, Likchí a Aníam.

Efrajimovi potomci

20-21 Efrajimovi potomci (v pořadí otec - syn): Šútelach, Bered, Tachat, Eleada, Tachat, Zábad, Šútelach, Ezer a Elead. Když se Ezer a Elead jednou pokoušeli ukrást dobytek obyvatelům Gatu, majitelé zvířat je chytili a zabili.
22 Jejich otce Efrajima tato událost hluboce zarmoutila, a proto k němu přicházeli jeho příbuzní, aby ho utěšili.
23 Za nějaký čas zplodil Efrajim se svou manželkou dalšího syna. Kvůli ráně, která potkala jejich rodinu, mu dali jméno Bería (což znamená "V neštěstí").
24 Kromě toho měl Efrajim dceru Šeeru, která později vystavěla Dolní a Horní Bét-chorón a Uzen-šeeru.
25-27 Další Efrajimova linie obsahuje z generace na generaci tato jména: Refach, Refeš, Telach, Tachan, Laedán, Amíhud, Elíšama, Nón a nakonec Jozue.
28 Efrajimovi potomci trvale žili v Bét-elu a jeho okolních vesnicích, na východě v Naaránu, na západě v Gezeru a přilehlých vesnicích a dále v celé oblasti od Šekemu až k Aji a ve vesnicích, které k nim patří.
29 Potomci Jákobova syna Josefa žili podél hranic Manasesovu rodu ve městech Bét-šeán, Taenak, Megido, Dór a obývali také všechny vesnice v jejich okolí.

Ašerovi potomci

30 Ašer měl čtyři syny jménem Jimma, Jišva, Jišví a Bería a dceru Serach.
31 Beríovi synové: Cheber a Birzavitův otec Malkíel.
32 Cheberovi potomci: Tři synové - Jaflet, Šómer, Chótam a jejich sestra Šúa.
33 Jafletovi synové: Pásak, Bimhál a Ašvát.
34 Šemerovi synové: Achí, Rohga, Jechuba a Arám.
35 Synové Šemerova bratra Helema: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.
36-37 Sófachovi synové: Súach, Charnefer, Šúal, Berí Jimra, Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra.
38 Jeterovi synové: Jefune, Pispa a Ara.
39 Ulovi synové: Árach, Chaníel a Risja.
40 Všichni vyjmenovaní muži stáli v čele jednotlivých linií Ašerova rodu, ve kterém bylo podle záznamů v rodokmenu celkem dvacet šest tisíc bojeschopných mužů.
© 2018 ERF Medien