Nápověda

Slovo na cestu

1 Všichni tři Léviho synové, Geršóm, Kehat a Merarí, měli také své potomky. Zde jsou jejich jména:
2 Geršómovi synové: Libní a Šimeí.
3 Kehatovi synové: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
4 Synové Merarího: Machlí a Muší. Tyto linie Léviho rodokmenu (dále v pořadí otec - syn) pokračují tykto:
5 Geršómova větev: Libní, Jachat, Zima,
6 Jóach, Idó, Zerach a Jeotraj.
7-9 Kehatova linie: Amínadab, Kórach, Asír, Elkána, Ebjásaf, Asír, Tachat, Uríel, Uzijáš a Šaúl.
10 Elkánovi synové: Amasaj a Achímót.
11-12 Achímótovi potomci z generace na generaci: Elkána, Sófaj, Nachat, Elíab, Jerócham a jeho syn Elkána.
13 Samuelovi synové: Vašní a Abijáš.
14-15 Rodová linie třetího syna Léviho obsahuje v pořadí otec - syn tato jména: Merarí, Machlí, Libní, Šimeí, Uza, Šimea, Chagijáš, Asajáš.
16-17 Následuje seznam mužů, kteří z pověření krále Davida zpívali v Hospodinově svatyni. Od té doby, co byla do Jeruzaléma přinesena truhla smlouvy, tito muži zpívali před svatyní a vykonávali svou službu podle daných předpisů. Tak tomu bylo až do té doby, kdy Šalomoun vystavěl v Jeruzalémě kamenný chrám.
18-23 Mezi zpěváky patřili tito muži a jejich potomci: Zpěvák Héman pocházel z Kehatova rodu. (Zde je rodová linie jeho předků zpětně až k Jákobovi: Jóel, Samuel, Elkána, Jerócham, Elíel, Tóach, Súf, Elkána, Machat, Amasaj, Elkána, Jóel, Azarjáš, Sefanjáš, Tachat, Asír, Ebjásaf, Kórach, Jishár, Kehat, Lévi a Jákob.)
24-28 Po pravici stál jeho příbuzný Asaf z Geršómova rodu. (Jeho předky byli: Berekjáš, Šimea, Míkael, Baasejáš, Malkijáš, Etní, Zerach, Adajáš, Étan, Zima, Šimeí, Jachat, Geršóm a Lévi.)
29-32 Po levici stál jejich další příbuzný jménem Étan z Merarího rodu. (Étanovi předkové: Kiší, Abdí, Malúk, Chašabjáš, Amasjáš, Chilkijáš, Amsí, Baní, Šemer, Machlí, Muší, Merarí a jeho otec Lévi.)
33 Ostatní lévijci se pak starali o všechno, co souviselo s Hospodinovou svatyní.
34 Spalovat dary a oběti na oltáři však směl pouze velekněz Áron a jeho potomci. Jen oni směli pálit na oltáři vonné kadidlo a vykonávat ve svatyni svatých smírčí obřady za celý Izrael, jak jim nařídil Boží služebník Mojžíš.
35-38 Áronovi potomci (v pořadí otec - syn): Eleazar, Pinchas, Abíšua, Bukí, Uzí, Zerachjáš, Merajót, Amarjáš, Achítúb, Sádok a Achímaas.

Lévijská a útočištná města

39 Lévijci obývali města v oblastech, které jim byly přiděleny losem. Jako první obdrželi svá města Áronovi potomci z Kehatova rodu.
40 Na území Judska získali Áronovci Chebrón a veškeré okolní pastviny.
41 Přilehlá pole a vesnice však patřila Jefunovu synu Kálebovi.
42-44 Áronovým potomkům připadla tato útočištná města: Chebrón, Libna s okolními pastvinami, Jatír, Eštemóa s pastvinami, Chílez, Debír, Ašán a Bét-šemeš a také veškeré pastviny, které tato města obklopovaly.
45 Od Benjamínova rodu dostali Áronovci Gebu, Alemet a Anatót a samozřejmě také všechny jejich okolní pastviny. Dohromady tedy Áronovci vlastnili třináct měst.
46 Ostatní Kehatovci pak získali losem deset měst na území poloviny Manasesova rodu.
47 Geršómovi potomci získali losem třináct měst od pokolení Isacharova, Ašerova a Neftalího a bášanské části Manasesova rodu.
48 Meraríova linie si pak jako poslední vylosovala dvanáct měst na území Rúbenova, Gádova a Zabulónova rodu.
49-50 Všechna vyjmenovaná města se nacházela na území Judovců, Šimeónovců a Benjamínovců. Izraelci je dali Lévijovcům včetně okolních pastvin.
51-54 Některé větve Kehatova rodu obdržely při losování města na hornatém území Efrajimovců. Patřil mezi ně Šekem (kde nacházeli útočiště lidé, kteří někoho neúmyslně zabili), Gezer, Jokmeám, Bét-chorón, Ajalón a Gat-rimón a veškeré pastviny v jejich okolí.
55 Zbývající Kehatovci navíc od poloviny Manasesova rodu získali Anér a Bileám a jejich přilehlé pastviny.
56 Polovina Manasesova rodu dala dvě města také Geršómovcům. Byl to Gólan v Bášanu a Aštarót, obě města včetně okolních pastvin.
57-58 Geršómovci dále obdrželi od Isacharovců Kedeš, Dobrat, Rámot a Aném a k tomu pastviny v okolí těchto měst.
59-60 Od Ašerova rodu pak získali Mášal, Abdón, Chúkok a Rechób - opět se všemi okolními pastvinami.
61 Další města a pastviny v jejich okolí dostali od Neftalíovců: Kedeš v Galileji, Chamón a Kirjatajim.
62 Poslední Meraríovci dostali od Zabulónovců Rimónó a Tábor, od Rúbenovců získali v poušti na druhém břehu Jordánu východně od Jericha město Beser, dále Jahsu, Kedemót a Mefaat a nakonec od Gádovců obdrželi Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbón a Jaezer. Všechna vyjmenovaná města jim byla přidělena včetně veškerých okolních pastvin.
© 2018 ERF Medien