Nápověda

Slovo na cestu

Judovi potomci

1 Judovi synové: Peres, Chesrón, Karmí, Chúr a Šóbal.
2 Šóbalův syn Reajáš pak zplodil Jachata a Jachat se stal otcem Achúmaje a Lahada. Tito vyjmenovaní jsou předky soreatejských rodů.
3-4 Synové nejstaršího Efratina syna Chúra, který pocházel z Betléma: Étam, Penúel a Ezer. Étamovi potomci: Jizreel, Jišma, Jidbáš a jejich sestra Haslelponí. Penúel pak zplodil Gedóra a Ezer byl otcem Chušího.
5 Tekójův otec Ašchúr měl dvě ženy - Cheleu a Naaru.
6 Naara přivedla na svět Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího.
7 Chelea porodila Sereta, Jesochara a Etnána.
8 Kós byl otcem Anúba a Sóbeby a také předkem rodu Harumova syna Acharchela.
9 V té době žil také muž jménem Jaebes, který svou vážností vynikal nad své bratry. Jeho matka mu dala toto jméno, (které v překladu znamená trápení) protože ho porodila ve velkých bolestech.
10 Jaebes prosil Boha Izraele: "Projev mi, Hospodine, prosím, svou přízeň a daruj mi mnoho půdy. Zůstávej při mně a ochraňuj mne od všeho zlého, aby mne nepostihlo trápení." Bůh Jaebesa vyslyšel a splnil mu, oč žádal.
11 Šúchův bratr Kelúb zplodil Mechíra, který se stal otcem Eštóna.
12 Eštón pak přivedl na svět Bét-ráfu, Paseacha a Ír-nachašova otce Techinu. Tito muži a jejich potomci žili v Réce.
13 Kenazovi synové: Otníel a Serajáš.
14 Otníelův syn se jmenoval Chatat. Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš byl otcem Jóaba, představeného Gé-charašímu (Údolí řemeslníků); sídlili tam totiž zruční obyvatelé.
15 Synové Jefunova syna Káleba: Irú, Éla a Naam. Éla měl syna Kanaze.
16 Jehalelélovi synové: Zíf, Zífa, Tírja a Asarel.
17 Ezrovi synové: Jeter, Mered, Efer a Jalón. Jeter byl otcem Mirjama, Šamaje a Eštemónova otce Jišbacha.
18 Jeho manželka Jehúdija pak přivedla na svět Jereda - představeného Gedóru, Chebera - vůdce Sóka, a Jekutíela, jenž stál v čele Zanóachu. To byli potomci Bitji, faraónovy dcery, kterou si vzal za ženu Mered.
19 Hódijášova manželka, která byla sestrou Keílova otce Nachama, porodila Hagarmího a Eštemóa z Maakaty.
20 Šímónovi synové: Amnón, Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.
21-22 Potomci Judova syna Šély: Lékův otec Ér, Meréšův otec Laeda, rody tkalců v Bét-ašbéji, Jókím, muži z Kozeby a také Jóaš a Sáfar, kteří stanuli v čele Moábu a Ješúbí-le-chemu. Uvedené rodokmeny zaznamenávají jedno z nejstarších období země.
23 Ti, kdo jsou v nich zapsáni, sloužili u krále jako hrnčíři, sadaři a vinaři.

Šimeónovi potomci

24 Šimeónovi synové: Nemúel, Jamín, Jaríb, Zerach, Šaúl.
25 Šaúl měl syna Šalúma, který zplodil Mibsáma a ten se stal otcem Mišmy.
26 Mišmovi potomci: Jeho syn Chamúel, vnuk Zakúr a pravnuk Šimeí.
27 Ačkoliv Šimeí se stal otcem šestnácti synů a šesti dcer, jeho bratři nezplodili mnoho potomků, a proto se celý jejich rod nerozrostl tak, jako Judovci.
28-31 Až do Davidova nástupu na trůn žili Šimeónovci v Beer-šebě, Móladě, Chasar-šúalu, Bilze, Esemu, Tóladu, Bétúelu, Chormě, Siklagu, Bét-markabótu, Chasar-súsimu, Bét-bireji a v Šaarajimu.
32-33 Měli svá sídla také v těchto pěti městech: Étamu, Ajinu, Rimónu, Tokenu a v Ašanu a podle záznamů v rodokmenu obývali i veškeré okolní vesnice všech těchto měst až k Baalu.
34-38 V čele jednotlivých linií Šimeónova rodu stáli: Mešóbab, Jamlék, Amasjášův syn Jóša, Jóel, Jehú (jehož otcem byl Serajášův syn a Asíelův vnuk Jóšibjáš), Eljóenaj, Jaakoba, Ješóchajáš, Asajáš, Adíel, Jesímiel, Benajáš a Zíza (jehož předky byli Šifí, Alón, Jedajáš, Šimrí a Šemajáš).
39 Když se tyto rody za nějaký čas rozrostly a potřebovaly více pastvin pro svá stáda, vydaly se směrem na východ od údolí k městu Gedór.
40 V místech, kde odedávna žili potomci Cháma, nalezli rozlehlou a klidnou zemi s bohatou a vydatnou pastvou.
41 Za vlády judského krále Chizkijáše proto Šimeónovci napadli Chámovy potomky a rozbořili jejich obydlí. Navždy je vyhnali a usadili se v jejich zemi namísto nich, protože tam nalezli pastvu pro svá stáda.
42 Pět set Šimeónovců pak pod vedením čtyř Jišeíových synů: Pelatjáše, Nearjáše, Refajáše a Uzíela, odešlo do seírského pohoří.
43 Pobili zbytek Amálekovců, kteří se tam před časem ukryli, a natrvalo se usídlili v horách.
© 2018 ERF Medien