Nápověda

Slovo na cestu

Davidovi potomci

1-3 Zde je uveden seznam synů krále Davida, kteří se narodili v Chebrónu: Prvního syna Amnóna přivedla na svět Davidova manželka Achínóam z Jizreelu. Druhého syna Daníjela porodila Abígajil z Karmelu, třetí syn Abšalóm byl synem Maaky, dcery gešúrského krále Talmaje, čtvrtého syna Adónijáše porodila Chagíta, pátého Šefatjáše přivedla na svět Abítal a matkou šestého syna Jitreáma byla Davidova manželka Egla.
4 V Chebrónu, kde David vládl sedm a půl roku, se mu tedy narodilo celkem šest synů. Dalších třicet tři let potom panoval v Jeruzalémě,
5-8 kde se mu narodili tito synové: Simea, Sóbab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Amíelova dcera Bat-šeba. Další Davidovi synové: Jibchár, Elíšáma, Elífelet, Nógah, Nefeg, Jafía, Elíšáma, Eljáda a Elífelet. Těchto devět synů pocházelo od jeho dalších žen. Jejich sestra se jmenovala Támar.
9 Vedle těchto synů měl David ještě mnoho potomků se svými družkami.
10-14 Zde je v pořadí otec - syn uveden seznam potomků krále Šalomouna: Rechabeám, Abijáš, Ása, Jóšafat, Jóram, Achazjáš, Jóaš, Amasjáš, Azarjáš, Jótam, Achaz, Chizkijáš, Menaše, Amón a Jóšijáš.
15 Jóšijášovi synové: První Jóchanan, druhý Jójakím, třetí Sidkijáš a čtvrtý Šalúm.
16 Jójakímovi synové: Jekonjáš, Sidkijáš.
17-18 Synové Jekonjáše, kterého zajal babylónský král Nebúkadnesar: Šealtíel, Malkíram, Pedajáš, Šenasar, Jekamjáš, Hóšama a Nedabjáš.
19-20 Pedajášovi synové: Zerubábel a Šimeí. Zerubábelovi potomci: Pět synů - Mešulám, Chananjáš, Chašúba, Óhel, Berekjáš, Chasadjáš, Júšab-chesed, jejich sestra se jmenovala Šelomít.
21 Chananjášovi synové: Pelatjáš, Ješajáš, Refajáš, Arnán, Obadjáš, Šekanjáš a jejich potomci.
22 Šekanjáš měl celkem šest potomků. Jednoho syna Šemajáše, který mu dal pět vnuků: Chatúše, Jigála, Baríacha, Nearjáše a Šafata.
23 Nearjáš zplodil tři syny: Eljóenaje, Chizkijáše a Azríkama.
24 Jména sedmi Eljóenajových synů byla: Hódavjáš, Eljašíb, Pelajáš, Akúb, Jóchanan, Delajáš a Ananí.
© 2017 ERF Medien