Nápověda

Slovo na cestu

Dary na chrám

1 Nato se král David obrátil ke všem shromážděným Izraelcům a prohlásil: "Bůh si vybral mého syna, ačkoliv je ještě mladý a nezkušený. Čeká ho obrovský úkol, protože nebude stavět dům pro člověka, ale chrám pro samotného Hospodina a Boha.
2 Využil jsem všech možností, abych pro výstavbu Božího chrámu shromáždil co nejvíce materiálu. Zlato, stříbro, bronz, železo a dřevo, drahokamy všech možných druhů i barev a dostatek mramoru.
3-5 Ke všemu, co jsem již pro tento svatý chrám připravil, navíc nyní z vlastního majetku přidám sto tun toho nejryzejšího zlata a dvě stě čtyřicet tun čistého stříbra pro obložení chrámových zdí a veškerou uměleckou výzdobu ze zlata a stříbra. Proto se nyní ptám, zda také někdo z vás chce na toto Hospodinovo dílo přispět svým darem?"
6 Po této výzvě začali vůdcové a správci izraelských rodů, velitelé oddílů a královští úředníci ochotně přinášet své dary.
7 Celkem shromáždili pro výstavbu chrámu přibližně sto sedmdesát tun zlata a deset tisíc zlatých mincí, tři sta čtyřicet tun stříbra, přes šest set tun mědi a tři tisíce čtyři sta tun železa.
8 Někteří Izraelci přinesli do chrámového pokladu také své drahokamy a odevzdali je Jechíelovi z Geršónova rodu.
9 V lidu zavládla opravdová radost nad tím, že dary na stavbu Hospodinova chrámu byly věnovány s takovou ochotou a velkorysostí. Také král David byl přemožen hlubokým pocitem radosti a vděčnosti.

Davidova modlitba

10 Svoji radost vyjádřil David za přítomnosti všeho lidu těmito slovy: "Sláva tobě, Hospodine, Bože našeho praotce Izraele, jsi věčný a jedině tobě, Hospodine,
11 náleží veškerá sláva a moc i chvála, důstojnost a nádhera, neboť všechno v nebi i na zemi patří jen a jen tobě. Jsi král, Hospodine, a vládneš nade vším.
12 Ty jsi zdrojem bohatství a cti, ty jsi ten, kdo všechno řídí a ovládá. Máš sílu a moc a dokážeš se o ni dělit.
13 Proto nyní, Bože, přijmi naše díky a chválu, která ti právem náleží.
14 Kdo jsem já, a kdo je můj lid, že máme možnost být tak štědří? Všechno je tvé a my jen vracíme, co jsme od tebe přijali.
15 Stejně jako naši předkové jsme zde na zemi jenom cizinci a hosty. Jsme smrtelní lidé, pomíjivější než beznadějný stín.
16 Ach ano, Hospodine, náš Bože, vždyť všechno to bohatství, které jsme shromáždili, abychom ti vystavěli chrám, jsme přijali od tebe, vždyť ti patří všechno.
17 Vím, Pane, že nám dáváš příležitost, abychom projevili, co k tobě cítíme, a že máš radost z naší upřímnosti. Všechny své dary jsem ti přinesl ochotně, veden těmi nejčistšími úmysly, a s radostí jsem pozoroval, jak ochotně ti přináší dary i tvůj lid.
18 Ach, Hospodine, Bože našich praotců, Abrahama, Izáka a Jákoba, dej, aby tato touha a důvěra k tobě zůstala v našich srdcích navěky.
19 Kéž také můj syn Šalomoun vždy respektuje tvá nařízení a požadavky, aby ti dokázal vybudovat chrám, jehož stavbu jsem připravil."
20 Nakonec se David obrátil ke všem Izraelcům a zvolal: "Vzdejte svému Hospodinu a Bohu slávu!" Lidé ho uposlechli a všichni chválili Boha, klaněli se před ním až k zemi a padali před Hospodinem i králem na kolena.

Šalomoun se ujímá královského úřadu

21 Na druhý den Izraelci přinesli Hospodinu své oběti. Jako zápalnou oběť Bohu předložili: tisíc býků, beranů a jehňat a ke každému z nich obětovali také víno a jiné dary, kterých byl v celém Izraeli dostatek.
22 Všichni jedli, pili a radovali se, že Hospodin je s nimi. Podruhé korunovali Davidova syna Šalomouna králem Izraele a před Bohem mu obřadně pomazali hlavu posvátným olejem. Stejným způsobem pak ustanovili Sádoka za kněze.
23 Šalomoun tedy z Hospodinovy vůle vystřídal na trůnu svého otce Davida a získal si respekt celého Izraele.
24 Svou věrnost mu prokazovali všichni hodnostáři a udatní bojovníci, ale také všichni ostatní Davidovi synové.
25 Díky Hospodinově přízni si Šalomoun získal v celém Izraeli takovou úctu a slávu, jakou před ním neměl žádný jiný izraelský král.

Davidova smrt

26-27 Jišajův syn David vládl celému Izraeli celkem čtyřicet let. Sedm let panoval v Chebrónu a třicet tři roky kraloval v Jeruzalémě.
28 Zemřel v úctyhodném stáří po dlouhém životě, který mu přinesl bohatství a slávu; na královský trůn po něm dosedl jeho syn Šalomoun.
29 Všechny významné události z doby vlády krále Davida jsou od začátku do konce zapsány v příbězích proroka Samuela, proroka Nátana a proroka Gáda.
30 Obsahují podrobné zprávy o jeho panování, rozsahu jeho moci a událostech, které potkávaly jeho samotného, Izrael a také království všech okolních zemí.
© 2018 ERF Medien