Nápověda

Slovo na cestu

Velitelé armády

1 Armádu Izraele tvořilo dvanáct oddílů, které se každý měsíc střídaly ve službě. V každém oddílu bylo dvacet čtyři tisíc mužů, v jejichž čele stáli z králova pověření tito velitelé rodů:
2-3 První měsíc velel armádě Zabdíelův syn Jášobeám z Peresova rodu.
4 Druhý měsíc stál v čele armády Dódaj Achóchijský a jeho pomocník Miklót.
5-6 Třetí měsíc to byl Benajáš, syn kněze Jójady. Benajáš byl současně velitelem oddílu třiceti nejodvážnějších bojovníků, kde byl také jeho syn Amízábad.
7 Čtvrtý měsíc stál v čele vojska Jóabův bratr Asáel, kterého později vystřídal jeho syn Zebadjáš.
8 Pátý měsíc byl velitelem Šamhút Jizrašský.
9 Šestý měsíc Íra, syn Íkeše z Tekóje.
10 Sedmý měsíc Cheles Pelónský z rodu Efrajimovců.
11 Osmý měsíc Sibekaj Chúšatský z rodu Zerachejců.
12 Devátý měsíc Abíezer Anatótský z rodu Benjamínců.
13 Desátý měsíc Mahraj Netófský z rodu Zerachejců.
14 Jedenáctý měsíc Benajáš Pireatónský z rodu Efrajimovců.
15 Poslední dvanáctý měsíc stál v čele armády Cheldaj Netófský z Otníelova rodu.

Představitelé jednotlivých rodů

16 Svého vůdce měl také každý z dvanácti izraelských rodů: Rúbenovce vedl Zikríův syn Elíezer, Šimeónovce Maakův syn Šefatjáš,
17 Lévijovce Kemúelův syn Chašabjáš, Áronovce Sádok,
18 Judovce Davidův bratr Elíhú, Isacharovce Míkaelův syn Omrí,
19 Zabulónovce Obadjášův syn Jišmajáš, Neftalíovce Azríelův syn Jerímót,
20 Efrajimovce Azazjášův syn Hóšea, východní polovinu Manasesova rodu Pedajášův syn Jóel,
21 západní polovinu Manasesova rodu v Gileádu Zekarjášův syn Jidó, Benjamínovce Abnérův syn Jaasíel,
22 a Danovce Jeróchamův syn Azarel. Tito muži stáli v čele izraelských rodů.
23 Když se král David rozhodl provést sčítání lidu, nařídil služebníkům, aby nepočítali Izraelce mladší než dvacet let. Hospodin totiž slíbil, že Izraelci se natolik rozrostou, že je stejně jako hvězdy na nebi nebude možné spočítat.
24 Ačkoliv Serújin syn Jóab se skutečně pustil do sčítání, nedokončil je, neboť Hospodin kvůli tomu dal pocítit Izraelcům své rozhořčení. Proto ani kronika krále Davida neuvádí, kolik bylo v Izraeli obyvatel.

Královští správcové

25 Správcem královských skladů byl Adíelův syn Azmávet. Za skladiště v ostatních oblastech, ve městech, vesnicích a obranných pevnostech zodpovídal Uzijášův syn Jónatan.
26 Polní práce a všechny zemědělce měl na starost Kelúbův syn Ezrí.
27 O vinice pečoval Šimeí z Rámatu a nad sklady vína na vinicích bděl Zabdí z Šifmeje.
28 Za olivy a fíkovníky v nížině zodpovídal Baal-chanan z Gederu a sklady oleje spravoval Jóaš.
29 O stáda skotu na šáronských pastvinách se staral Šitraj ze Šáronu a na stáda v údolích dohlížel Adlajův syn Šáfat.
30-31 O velbloudy pečoval Izmaelec Obíl, za oslice zodpovídal Jechdejáš Meronótský a na stáda ovcí a koz dohlížel Jazíz z Hagreje. Každý z vyjmenovaných mužů byl vrchním správcem uvedené části majetku krále Davida.
32 Král David měl také svého rádce a písaře. Byl jím jeho vzdělaný a moudrý strýc Jónatan, který navíc společně s Chakmóního synem Jechíelem patřil k družině Davidových synů.
33 V králově přítomnosti se také pohyboval jeho přítel Chúšaj z Arkíje a rádce Achítofel, kterého později nahradili Benajášův syn Jójada a Ebjátar. Vrchním velitelem královské armády byl Jóab.
© 2018 ERF Medien