Nápověda

Slovo na cestu

Chrámoví zpěváci

1 Potom král David společně s veliteli vojska vybral několik zástupců z Asafova, Hémanova a Jedútúnova rodu a předal jim zodpovědnost za chrámový zpěv, vyhlašování proroctví a hudební přednes při bohoslužbách.
2 Z Asafova rodu byli vybráni čtyři Asafovi synové: Zákur, Josef, Netanjáš a Asaréla. Vedl je sám jejich otec Asaf, který však podléhal nařízením krále.
3 Z Jedútúnova rodu král vybral šest Jedútúnových synů: Gedaljáše, Serího, Ješajáše, Chašabjáše a Matitjáše. Také tyto hudebníky vedl jejich vlastní otec Jedútún, který velebil a oslavoval Hospodina hrou na citaru.
4 Dalšími vybranými byli Hémanovi synové: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machazíót.
5 Héman byl jedním z královských proroků a Bůh ho podle svého slibu obdaroval čtrnácti syny a třemi dcerami.
6 Všichni vybraní hudebníci hráli pod vedením svých otců při bohoslužbách v chrámu na činely, harfy a citary. Asaf, Jedútún a Héman pak podléhali přímo samotnému králi.
7 Společně s těmito hudebníky hráli v chrámu ještě jejich příbuzní, takže celkem se o hudební přednes při bohoslužbách staralo dvě stě osmdesát osm mistrných hudebníků.
8 Také oni se nezávisle na věku či postavení dělili o své povinnosti v chrámu losováním. Všichni hudebníci byli podle svého příbuzenstva rozděleni do dvaceti čtyř skupin po dvanácti hudebnících. Vedoucí těchto skupin si vylosovali následující pořadí:
9 První byl Josef z Asafova rodu, druhý Gedaljáš,
10 třetí Zákur,
11 čtvrtý Jisrí,
12 pátý Netanjáš,
13 šestý Bukijáš,
14 sedmý Jesaréla,
15 osmý Ješajáš,
16 devátý Matanjáš,
17 desátý Šimeí,
18 jedenáctý Azarel,
19 dvanáctý Chašabjáš,
20 třináctý Šúbael,
21 čtrnáctý Matitjáš,
22 patnáctý Jeremót,
23 šestnáctý Chananjáš,
24 sedmnáctý Jošbekáša,
25 osmnáctý Chananí,
26 devatenáctý Malótí,
27 dvacátý Elijata,
28 dvacátý první Hótir,
29 dvacátý druhý Gidaltí,
30 dvacátý třetí Machaziót
31 a poslední dvacátý čtvrtý Rómamtí-ezer.
© 2017 ERF Medien