Nápověda

Slovo na cestu

Rozdělení kněžských tříd

1 Áronovi synové sloužili v chrámu rozděleni do skupin. Áronovi synové: Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2 Protože Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a nezanechali po sobě žádné syny, úřad kněží zastávali jejich bratři Eleazar a Ítamar.
3 S pomocí jednoho z Eleazarových synů Sádoka a Ítamarova potomka Achímeleka rozdělil David Áronovce do skupin podle jejich povinností.
4 Eleazarovců bylo více a byli významnější než Ítamarovci. Proto se rozdělili v poměru, který odpovídal jejich počtu. Eleazarovi potomci vytvořili šestnáct skupin, zatímco Ítamarovi jen osm.
5-6 Protože však chrámoví správci a kněží byli v obou rodech, konečné rozdělení služeb se provádělo losováním. Losování probíhalo za přítomnosti krále, jeho úředníků, kněze Sádoka a Ebjátarova syna Achímeleka a dalších představitelů kněžských a lévijských rodin. Netaneelův syn Šemajáš, písař z Léviho rodu, pak zapisoval jména vybraných lévijců. Jeden los vždy patřil Eleazarovu rodu a druhý byl určen potomkům Ítamara. Podle výsledků losování měly jednotlivé skupiny kněží vykonávat své povinnosti v tomto pořadí:
7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,
8 třetí na Chárima, čtvrtý na Seórima,
9 pátý na Malkijáše, šestý na Mijámina,
10 sedmý na Kósa, osmý na Abijáše,
11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,
12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jákima,
13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,
14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,
15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,
16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,
17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,
18 třiadvacátý na Delajáše a poslední čtyřiadvacátý na Maazjáše.
19 Všichni vylosovaní museli sloužit v Hospodinově chrámu podle pravidel a nařízení, která jejich praotci Áronovi svěřil Hospodin, Bůh Izraele.
20 Následující seznam uvádí jména ostatních Lévijovců: Z Amrámova rodu to byl Šúbael a jeho potomek Jechdejáš.
21 Dále Rechabjáš a přední z jeho synů Jišijáš.
22 Z Jishárova rodu Šelomót a jeho potomek Jáchat.
23 Chebrónovi synové: Jerijáš, Amarjáš, Jachazíel a Jekameám.
24 Uzíelův syn Míka a jeho syn Šámir.
25 Zekarjáš, syn Míkova bratra Jišijáše.
26 Synové Merarího: Machlí, Múši a Jaazijáš.
27 Jaazijášovi synové: Šóham, Zákur a Ibrí.
28 Z rodu Machlího Eleazar, který něměl žádného syna.
29 Kíšův syn Jerachmeel.
30 A nakonec Machlí, Éder a Jerímót z rodu Múšiho.
31 Také tito potomci jednotlivých rodových linií Lévijovců si bez ohledu na svůj věk vylosovali služby stejně jako jejich příbuzní Áronovi potomci. Losovali stejně jako oni před králem Davidem, knězem Sádokem a Achímelekem a dalšími zástupci kněžských a lévijských rodin.
© 2018 ERF Medien