Nápověda

Slovo na cestu

Rozdělení lévijců

1 Čas plynul, a když byl David již starý a sil mu ubývalo, dosadil na izraelský trůn svého syna Šalomouna.
2-3 Potom dal svolat všechny izraelské velitele, kněze a lévijce a sečetl všechny lévijce, kterým bylo více než třicet let. Celkem jich bylo třicet osm tisíc.
4-5 Dvacet čtyři tisíce z nich král David určil k tomu, aby řídili stavební práce na Hospodinově chrámu. Šest tisíc dalších mělo za úkol vést záznamy a řešit spory, ze čtyř tisíc mužů se stali chrámoví strážci a poslední skupina mužů v počtu čtyř tisíc oslavovala Hospodina hrou na hudební nástroje, které dal k tomuto účelu David zhotovit.
6 David také rozdělil lévijce do skupin podle jednotlivých rodových linií Léviho synů - Geršóna, Kehata a Merarího.
7 Geršónovci: Geršónovu větev tvořili Laedán a Šimeí.
8 Laedán měl celkem tři syny: Nejstarší byl Jechíel a po něm Zétam a Jóel.
9 Také Šimeí měl tři syny: Šelómíta, Chazíela a Hárana.Všichni tři zaujímali ve svých rodinách významné postavení.
10 Později Šimeí zplodil další čtyři potomky: Jáchata, Zínu, Jeúše a Beríu.
11 Jáchat byl nejvýznamnější, Zína za ním o mnoho nezaostával. Protože Jeúš a Bería přivedli na svět málo dětí, uvádí je rodokmen jako jednu rodovou linii.
12 Kehatovci: Čtyři Kehatovi synové se jmenovali Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
13 Amrámovi synové: Áron a Mojžíš. Árona a jeho potomky Hospodin dědičně pověřil, aby pečovali o nejsvatější bohoslužebné předměty, střežili posvátné prostory svatyně, předkládali na oltář oběti a dary lidu a Hospodinovým jménem udělovali Izraelcům požehnání.
14 Synové Božího služebníka Mojžíše byli při sčítání zahrnuti do rodu Léviho.
15 Mojžíšovi synové: Geršom a Elíezer.
16 Geršom měl jednoho syna Šebúela.
17 Také Elíezerův syn Rechabjáš byl jediným synem, ale sám přivedl na svět mnoho dětí.
18 Jishár měl syna Šelómíta.
19 Chebrónovi synové: Nejstarší Jeriáš, dále Amarjáš, Jachazíel a Jekameám.
20 Uzíelovi synové: Míka a Jišijáš.
21 Meraríovci: Synové Merarího: Machlí a Múši. Machlího synové: Eleazar a Kíš.
22 Eleazar přivedl na svět jen dcery, které se později provdaly za své bratrance, Kíšovy syny.
23 Múši zplodil tři syny: Machlího, Édera a Jeremóta.
24 Všichni vyjmenovaní jsou společně se svými rodinami zapsáni v jednotlivých liniích jako potomci Léviho. Všichni, kterým bylo více než dvacet let, se podíleli na budování Hospodinova chrámu.
25-26 Rozhodl o tom David a své nařízení zdůvodnil slovy: "Protože Hospodin, Bůh Izraele, dopřává Izraelcům mír a klid a navěky se usídlil v Jeruzalémě, lévijci již nemusí přenášet stanovou svatyni ani žádné předměty, které se používají při bohoslužbě."
27-28 Od té doby podle Davidova nařízení museli všichni Lévijovci starší dvaceti let pomáhat Áronovcům se službou v Hospodinově chrámu. Pečovali o pořádek na nádvořích i uvnitř chrámu a čistili také všechny posvátné předměty používané při bohoslužbách.
29 Rovněž se starali o pravidelnou výměnu předkladných chlebů, které se pokládaly na stůl ve svatyni. Zajišťovali také mouku na přípravu obilných obětí, pekli nekynuté placky a ostatní chrámové pečivo všech druhů a velikostí. Jejich povinností též bylo starat se o veškeré nádoby, které se při přípravě pečiva používaly.
30 Každé ráno i večer pak měli chválit a oslavovat Hospodina.
31 Stejné nařízení se týkalo také všech obětních obřadů konaných o sobotách, oslavách nového měsíce a ostatních stanovených výročí. Lévijovci měli pravidelně vykonávat tyto povinnosti v určeném počtu a podle přesně stanovených pravidel. Kromě toho po boku Áronovců střežili všechny posvátné prostory Hospodinova domu a plnili další úkoly související s bohoslužbou.
© 2018 ERF Medien