Nápověda

Slovo na cestu

1 David tenkrát prohlásil: "Na tomto místě postavíme Hospodinův chrám s oltářem, na němž budou všichni Izraelci předkládat Hospodinu své oběti a dary."

Shromažďování potřebného materiálu

2 David nechal shromáždit všechny cizince žijící v Izraeli a vybral z nich kameníky, kterým dal za úkol připravit a opracovat kameny pro stavbu Hospodinova chrámu.
3 Připravil také ohromné množství železa ke zhotovení kovových součástí bran a celé stavby a nashromáždil tolik bronzu, že se ani všechen nedal zvážit.
4 Také cedrových trámů, které Davidovi přivezli Sidóňané a Týřané bylo tolik, že se je nikdo ani nepokoušel sečíst.
5 Všechny tyto přípravy David zdůvodnil slovy: "Můj syn Šalomoun je ještě mladý a nezkušený. Hospodinův chrám však musí být skutečně nádherný, aby jeho sláva obletěla všechny národy světa. Proto začnu s jeho přípravami už dnes." A opravdu, za svého života David uskutečnil rozsáhlé přípravy.
6 Potom si zavolal svého syna Šalomouna a pověřil ho, aby Hospodinu, Bohu Izraele, postavil chrám.
7 Řekl mu: "Synu, vždy jsem toužil vybudovat svému Hospodinu a Bohu důstojný chrám.
8 Hospodin mi však vzkázal: ‚Vedl ji mnoho válek a připravil tak o život příliš mnoho lidí, než abys to mohl učinit. Nedovolím ti postavit pro mne chrám, protože jsi mužem mnoha bojů.
9 Zplodíš ale syna, který bude panovat v klidu a míru, neboť já sám usmířím všechny jeho protivníky. Už jeho jméno - Šalomoun (to znamená Pokojný) - bude znamením pokoje a já se postarám, aby za jeho panování zavládl v Izraeli mír.
10 Teprve on mi postaví chrám, který bude rozhlašovat velikost mého jména. Bude pro mě jako můj vlastní syn a já ho přijmu jako jeho vlastní otec. On a jeho potomci budou v Izraeli vládnout navěky.'"
11 "Přeji ti, můj synu," dodal David, "aby ti Hospodin zachoval svou přízeň a pomohl ti vybudovat svůj chrám, jak slíbil.
12 Kéž tě Hospodin obdaruje moudrostí a rozumem, abys dokázal vládnout Izraelcům v souladu s jeho zákony.
13 Vždyť uspět můžeš jedině tehdy, budeš-li dbát na jeho nařízení a výnosy, které kdysi pro celý Izrael svěřil praotci Mojžíšovi. Buď pevný a odhodlaný a ničím se nedej zastrašit nebo zmalomyslnět.
14 Vynaložil jsem velké úsilí na přípravu stavby Hospodinova chrámu a shromáždil jsem přes tři tisíce tun zlata a třicet tisíc tun stříbra. Bronzu a železa je tolik, že se nedají zvážit. Zajistil jsem rovněž dostatek dřeva a kamene. Bude-li třeba, můžeš ještě materiál doplnit.
15-16 Najal jsem pro budování chrámu také mnoho řemeslníků. Máš k dispozici bezpočet kameníků, zedníků i tesařů a také mnoho těch, kdo rozumí práci se zlatem, stříbrem, bronzem a železem. Pusť se tedy do díla a nechť Hospodin dopřeje tvému úsilí zdar."
17 Potom David nařídil všem vůdcům Izraele, aby jeho synu Šalomounovi pomáhali, a
18 připomněl jim: "Hospodin, náš Bůh, stojí na naší straně, vždyť nás zbavil všech našich protivníků. Pomohl nám nad nimi zvítězit a podřídil celé národy sobě a Izraelcům.
19 Nyní se tedy celým srdcem i myslí odevzdejte Hospodinu a začněte stavět jeho chrám, aby truhla s deskami Hospodinova Zákona i ostatní bohoslužebné předměty konečně nalezly své místo v chrámu, který ponese jeho jméno."
© 2018 ERF Medien