Nápověda

Slovo na cestu

David vítězí nad mnoha nepřáteli

1 Za nějaký čas David porazil Pelištejce a podrobil je jako otroky Izraele. Dobyl a obsadil opevněné město Gat a všechny vesnice, které k němu patřily.
2 Přemohl rovněž Moábce, uvalil na ně nucené práce a donutil je odvádět daně.
3 Když se Hadad-ezer, král Sóby, pokusil vojensky ovládnout oblast podél řeky Eufratu, David se s ním utkal v bitvě u Chamátu a porazil ho.
4 Ukořistil tisíc jeho koní k válečným vozům, zajal sedm tisíc jezdců a dvacet tisíc pěších bojovníků. Kromě jednoho sta spřežení pak do posledního ochromil všechny koně zapřažené do vozů.
5 Když sóbskému králi Hadad-ezerovi přišli na pomoc Aramejci z Damašku, David pobil dvaadvacet tisíc jejich bojovníků.
6 Do damašského Aramu pak rozmístil oddíly svých mužů a podrobil Aramejce odvádění vazalské daně. Hospodin stál na Davidově straně, takže zvítězil v každé bitvě, kterou svedl.
7-8 Jako kořist z bitvy s Hadad-ezerem přinesl David do Jeruzaléma zlaté štíty jeho velitelů a v městech Tibchatu a Kúnu získal velké množství bronzu. Později z něj jeho syn Šalomoun nechal zhotovit velkou bronzovou nádrž na vodu na chrámovém nádvoří, chrámové sloupy a bronzové nádoby.
9-10 Když se o tom, že David přemohl celou armádu Hadad-ezera, krále Sóby, doslechl chamátský král Toú, vyslal k němu svého syna Hadórama, aby Davida pozdravil a blahopřál mu k jeho vítězství. Sám totiž s Hadad-ezerem bojoval, a proto Davidovi po svém synu Hadóramovi z vděčnosti poslal různé zlaté, stříbrné a bronzové předměty.
11 Stejně jako veškeré stříbro a zlato, které získal od podrobených národů, zasvětil král David také všechny tyto dary Hospodinu. Věnoval mu veškerou kořist od Edómců, Moábců, Amónců, Pelištejců a Amálekovců.
12 Když Serújin syn Abíšaj usmrtil v bitvě v Solném údolí osmnáct tisíc Edómců,
13 David rozmístil po celém území Edómu oddíly svých mužů a podrobil si všechny jeho obyvatele. Hospodin stál na Davidově straně, takže zvítězil v každé bitvě, kterou svedl.

Davidovi úředníci

14 David vládl Izraelcům spravedlivě a usiloval o dobro pro všechny obyvatele svého národa.
15 Serújina syna Jóaba postavil do čela své armády a Achílúdova syna Jóšafata ustanovil kancléřem.
16 Achítúbův syn Sádok a Ebjátarův syn Achímelek zastávali úřad kněží a Šavša byl Davidovým písařem.
17 Jójadův syn Benajáš velel žoldnéřským oddílům Keretejců a Peletejců a Davidovi synové pomáhali svému otci jako rádcové.
© 2018 ERF Medien