Nápověda

Slovo na cestu

1 Když byla truhla s deskami Božího Zákona v Jeruzalémě, postavili ji Izraelci doprostřed stanu, který pro ni král David připravil, a na důkaz své vděčnosti přinášeli Bohu na oltáři své oběti a dary.
2 Jakmile David ukončil obětní obřady, v Hospodinově jménu udělil všem přítomným Izraelcům požehnání.
3 Nakonec všem shromážděným mužům i ženám rozdal chléb, sušené datle a hrozinky.
4 Potom pověřil lévijce, aby ve svatyni s Hospodinovou truhlou pořádali bohoslužby, modlili se a vzdávali Bohu Izraele díky a chválu.
5 Vedl je Asaf, který hrál na hlasité činely, a zastupoval ho Zekarjáš. Lévijci Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citary.
6 Kněží Benajáš a Jachazíel každodenně troubili před Boží truhlou na pozouny.

Davidova píseň díků

7 Téhož dne David poprvé pověřil Asafa, aby společně se svými soukmenovci zpívali Hospodinu tuto oslavou píseň:
8 Děkujte Hospodinu a zvěstujte jeho slávu; oznamujte všem národům, jaké zázraky vykonal.
9 Chvalte ho písněmi a vypravujte o jeho úžasných činech.
10 Jásejte, že patříte právě jemu, a z celého srdce se radujte, že se vám Hospodin dává poznat.
11 Důvěřujte Hospodinu a jeho moci a vždy se spoléhejte jen na něj.
12 Nezapomínejte na zázraky, které vykonal, na divy a rozhodnutí, která učinil.
13 Ano, potomci Jákobovi, synové jeho služebníka Izraele.
14 Jedině on je naším Hospodinem a Bohem a jeho slovo platí po celé zemi.
15 Mějte na paměti jeho věčnou smlouvu, vůli, kterou předložil tisícům generací.
16 Smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem a přísahou potvrdil Izákovi.
17 Předal ji také Jákobovi jako navěky platné zaslíbení.
18 Zaslíbil svému lidu, že mu trvale svěří kenaanskou zemi.
19 Když Izraelci přišli do Kenaanu, bylo jich pár a byli v zemi cizí.
20 Ačkoliv bloudili od národu k národu a od království ke království,
21 Bůh nikomu nedovolil, aby jim ublížil, a sám varoval krále všech zemí,
22 aby dali ruce pryč od jeho lidu a neopovážili se sáhnout na jeho proroky.
23 Proto ať Hospodinu zpívá celá země a den za dnem svědčte o jeho záchraně.
24 Rozhlaste všem národům světa, jak úžasné věci již učinil.
25 Vždyť Hospodin je úžasný a vždy je hoden nejvyšší chvály. Jedině jeho má člověk uctívat jako Boha.
26 Zatímco bohové ostatních národů jsou pouhé modly, Hospodin rozepjal nebesa.
27 Provází ho krása a důstojnost a jeho příbytek naplňuje radost a moc.
28 Prohlédněte, národy země, a poznejte Hospodinovu slávu a sílu,
29 Chvalte ho, neboť je neskonale dobrý. Přistupte k Hospodinu se svými dary a pokloňte se mu v jeho svatyni.
30 Třeste se, všichni obyvatelé země, neboť Hospodinovo dílo je věčné.
31 Raduj se, nebe, i ty, země, a oznamte svým obyvatelům, že vaším pánem je Hospodin.
32 Ať se raduje moře i všechna jeho stvoření, ať jásá celá příroda a každá rostlina i tvor!
33 Jednou Hospodinu radostně zapějí i stromy v lesích, neboť Hospodin přichází, aby rozhodl o osudu země.
34 Děkujte Hospodinu, protože je dobrý a jeho láska nikdy neochabne.
35 Proste Boha, aby vás zachránil a vysvobodil z rukou nepřátel. Aby vám ukázal, jak je dobrý, a odhalil před vámi svou slávu.
36 Vždyť Hospodin, Bůh Izraele, je hoden věčné chvály. Na konci tohoto chvalozpěvu ať všichni připojí své: "Amen" a provolávají Hospodinu slávu.
37 David pověřil Asafa a jeho příbuzné, aby i nadále pravidelně vykonávali předepsané bohoslužebné úkony ve svatyni s Hospodinovou truhlou.
38 Za pomocníky jim určil Obéd-edóma a jeho šedesát osm příbuzných. Jedítúnův syn Obéd-edóm navíc s Chósou sloužili jako strážci.
39 Kněze Sádoka i ostatní kněze jeho rodu David pověřil službou v Hospodinově svatyni v Gibeónu.
40 Měli tam každé ráno i večer přesně podle nařízení zákona, který dal Hospodin pro Izraelce zapsat, přinášet Hospodinu na oltář pravidelné oběti a dary.
41 Byli tam s nimi také Héman a Jedútún a všichni ostatní, které David jmenovitě určil k tomu, aby Hospodina chválili za jeho nekonečnou milost.
42 Héman a Jedútún měli za úkol troubit na pozouny a zajišťovat hudební doprovod zpěvu hrou na zvučné činely a jiné chrámové nástroje. Ostatní Jedútúnovci pak střežili bránu.
43 Když oslava na počest Hospodinovy truhly skončila, všichni Izraelci se rozešli do svých domovů a také David se vrátil do svého paláce, aby udělil požehnání svojí rodině.
© 2018 ERF Medien