Nápověda

Slovo na cestu

Přenesení truhly smlouvy do Jeruzaléma

1 Když si David vybudoval v Jeruzalémě palác, postavil také stanovou svatyni pro Hospodinovu truhlu.
2 Jakmile byl s dílem hotov, prohlásil: "Truhlu s deskami Hospodinova Zákona nesmí nosit nikdo jiný než lévijci, protože sám Hospodin je povolal, aby přenášeli jeho truhlu a navždy zůstali v jeho službách."
3 Potom David nechal shromáždit do Jeruzaléma všechny Izraelce, aby společně doprovodili Hospodinovu truhlu na místo, které pro ni připravil.
4 Truhlu měli nést tito vybraní vůdci z rodu Áronovců a lévijců:
5 Uríel a sto dvacet jeho příbuzných z rodu Kehatovců,
6 Asajáš a dvě stě dvacet jeho příbuzných z rodu Meraríovců,
7 Jóel a sto třicet jeho příbuzných z rodu Geršómovců,
8 Šemajáš a dvě stě jeho příbuzných z rodu Elísáfanovců,
9 Elíel a osmdesát jeho příbuzných z rodu Chebrónovců
10 a poslední Amínadab a sto dvanáct jeho příbuzných z rodu Uzíelovců.
11 Současně s nimi David povolal kněze Sádoka a Ebjátara a lévijce Uríela, Asajáše, Jóela, Šemajáše, Elíela a Amínadaba.
12 Když se shromáždili, oznámil jim: "Stojíte v čele lévijských rodů. Proto nyní vy i vaši příbuzní uveďte do naprostého pořádku svůj vztah s Hospodinem, abyste mohli přinést truhlu Boha Izraele do svatyně, kterou jsem pro ni připravil.
13 Když jsme se poprvé pokoušeli přenést jeho truhlu do Jeruzaléma, dal nám Hospodin pocítit své rozhořčení právě proto, že jste truhlu nenesli vy, lévijci, jak nařizují předpisy."
14 Kněží a lévijci tedy Davida uposlechli a vykonali vše, co bylo nutné, aby mohli přinést do Jeruzaléma truhlu s deskami Hospodinova Zákona.
15 Když se s ní později vydali na cestu, lévijci nesli na svých ramenou Boží truhlu zavěšenou na tyčích, jak kdysi na Hospodinův pokyn nařídil Mojžíš.
16 Současně David vyzval vůdce lévijců, aby ze svých rodů vybrali zpěváky, kteří by radostně zpívali za doprovodu harf, citar a zvučných činelů.
17 Lévijci tedy pověřili Jóelova syna Hémana, Berekjášova syna Asafa, a Kúšajášova syna Étana z rodu Meraríovců.
18 Střídat je měli jejich soukmenovci Zakarjáš, Ben, Jaazíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Benajáš, Maasejáš, Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm a Jeíel - chrámoví strážci
19 Zpěváci Héman, Asaf a Étan zvučně hráli na měděné činely.
20 Zekarjáš, Azíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Maasejáš a Benajáš hráli na harfy.
21 Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm, Jeíel a Azazjáš doprovázeli zpěv hrou na citary
22 Všechny hudebníky pak vedl zkušený a vynikající hudebník, lévijec Kenanjáš.
23-24 Čtyři další muži, Berekjáš, Elkána, Obéd-edóm a Jechijáš se jako strážci starali o bezpečnost truhly. Kněží Šebanjáš, Jóšafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjáš, Benajáš a Elíezer pak dostali za úkol kráčet v průvodu před truhlou a vytrubovat na pozouny.
25 Když David s ostatními představiteli Izraele a oblastními veliteli dokončili všechny přípravy, vydali se radostně na cestu pro Hospodinovu truhlu do Obéd-edómova domu.
26 Protože Bůh prokazoval svou přízeň lévijcům, kteří nesli jeho truhlu, obětovali mu nyní sedm býčků a sedm beranů.
27 David si oblékl roucho z jemného plátna a stejný šat jako on si na sebe vzali také všichni lévijci, kteří nesli Hospodinovu truhlu, hudebníci a jejich vedoucí Kenanjáš. Kromě roucha měl David na sobě také lněnou vestu, jakou nosívali kněží.
28 Na cestě do Jeruzaléma doprovázeli Izraelci Hospodinovu truhlu s radostným jásotem za hlasitého troubení na polnice a pozouny doprovázeného hrou na činely, harfy a citary.
29 V okamžiku, kdy průvod s truhlou vstupoval do města, Saulova dcera Míkal právě vyhlížela z okna. Sotva však uviděla, jak její manžel, král Davida, radostně tančí a jásá, pocítila k němu opovržení.
© 2018 ERF Medien