Nápověda

Slovo na cestu

Davidův rozmach

1 Když David dobyl Jeruzalém, vypravil k němu týrský král Chíram posly s nákladem cedrového dřeva a také zedníky a tesaře a nařídil jim, aby Davidovi postavili palác.
2 David si tenkrát uvědomil, že Hospodin ho ustanovil králem a vyvyšuje jeho království proto, aby sloužil zájmům izraelského národa.
3 Když se David přestěhoval do Jeruzaléma, rozšířil počet svých manželek a přivedl s nimi na svět další potomky.
4-7 V Jeruzalémě se mu narodily tito synové: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, Jibchár, Elíšúa, Elpelet, Nógah, Nefeg, Jafía, Elíšama, Beeljáda a Elífelet.

David poráží Pelištejce

8 Když se Pelištejci doslechli, že David se stal králem celého Izraele, zmobilizovali veškeré své síly a vytáhli proti němu. David se však o jejich výpravě včas dozvěděl a postavil proti nim svoje vojsko.
9 Pelištejci mezitím přitáhli blíže a vtrhli do údolí Refájců.
10 David se obrátil na Boha s dotazem: "Mám na Pelištejce zaútočit? Pomůžeš mi, abych nad nimi zvítězil?" "Ano, vytáhni proti nim," odpověděl Hospodin. "Slibuji, že půjdu s tebou a vydám ti Pelištejce do rukou."
11 David se tedy spolu se svým vojskem vydal do Baal-perasímu a tam Pelištejce porazil. Sotva David zvítězil, prohlásil: "Bůh skrze mé vojsko smetl armádu mých nepřátel jako prudká povodeň." A pojmenoval to místo Baal-perasím (což znamená Pán průlomu).
12 Ustupující Pelištejci zanechali na bojišti napodobeniny falešných bohů, které David poručil spálit.
13 Pelištejci se však s porážkou nesmířili a zanedlouho opět vtrhli do údolí Refájců.
14 David se tedy znovu Boha otázal, zda má proti nim zaútočit. Nyní mu však Bůh odpověděl: "Tentokrát na Pelištejce netáhni jako obvykle, ale napadni je oklikou, směrem od háje balzámovníků.
15 Ukryj se mezi stromy a počkej, dokud nezaslechneš v korunách balzámovníků zvuk kroků. Potom vyraz do boje, neboť před tebou budu kráčet já sám, tvůj Bůh, a vojsko Pelištejců porazím."
16 David udělal všechno tak, jak mu Bůh nařídil, a celou pelištejskou armádu od Gibeónu až do Gezeru na hlavu porazil.
17 O Davidovi a jeho činech se brzy dozvěděly okolní země, a jelikož na jeho straně stál sám Hospodin, všechny národy se jej začaly bát.
© 2018 ERF Medien