Nápověda

Slovo na cestu

Uza po doteku truhly umírá

1 Za nějakou dobu David svolal všechny velitele svých vojsk a představil jim svůj plán.
2-3 Když se s nimi poradil, oznámil všem Izraelcům: "Chci vám dnes předložit svůj plán a žádám vás, abyste se k němu vyjádřili: V době vlády krále Saula jsme úplně zapomněli na truhlu s deskami Hospodinova Zákona. Pokud si to bude Hospodin, náš Bůh, přát a vy k tomu dáte svůj souhlas, navrhuji, abychom přinesli Hospodinovu truhlu zpět mezi nás. Nejprve ale rozešleme tuto zprávu všem Izraelcům, kněžím a lévijcům do všech měst a vesnic po celé zemi, aby přišli a připojili se k nám."
4-5 Protože všem shromážděným Izraelcům se Davidův návrh zamlouval a souhlasili s ním, nechal David svolat všechny Izraelce - od Egyptské řeky až k cestě do Chamátu, aby společně přinesli Hospodinovu truhlu z Kirjat-jearímu.
6 Jakmile se Izraelci shromáždili, vydali se s Davidem do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku pro Boží truhlu. Vznešenost Hospodinova jména a jeho přítomnost se zjevovaly nad cheruby, kteří zakrývali víko truhly.
7 Když dorazili k Abínádabovu domu, kde se Hospodinova truhla dosud nacházela, naložili ji na nový povoz, který řídili Uza a Achjó.
8 David a všichni ostatní Izraelci cestou zpět radostně tančili a za doprovodu citar, harf, tamburín, činelů a pozounů chválili Boha zpěvem.
9-10 Když ale míjeli Kídonův mlat, spřežení klopýtlo a vůz se zakymácel. Uza tedy rychle natáhl ruku k truhle, aby ji přidržel. Sotva však na ni položil ruku, Hospodin se rozlítil a za to, že se Uza dotkl posvátné truhly, ho sám na místě zahubil.
11 Davida Hospodinova reakce na Uzovo jednání rozhorlila, a proto místo, kde se vše odehrálo, nazval Peres-uza (to je Uzovo zbořeniště). Tento název se zachoval až dodnes.
12 Po tomto zážitku však David dostal strach a řekl si: "To není jen tak, přinést si Hospodinovu truhlu domů."
13 Proto nepřevezl Hospodinovu truhlu s sebou do Jeruzaléma, ale namísto toho ji nechal dopravit do domu Obéd-edóma z Gatu.
14 Truhla zůstala v jeho domě tři měsíce a po celou tu dobu Hospodin Obéd-edómovi i celé jeho rodině prokazoval svou přízeň.
© 2018 ERF Medien