Nápověda

Slovo na cestu

Válečníci se přidávají k Davidovi

1 Dříve než David usedl na izraelský trůn, ukryl se na útěku před králem Saulem v pelištejském Siklagu. Tam se k němu připojilo několik vynikajících válečníků z rodu Benjamínovců, z něhož pocházel také král Saul.
2 Byli to vynikající lučištníci a dokázali oběma rukama nejen střílet šípy, ale také vrhat kameny.
3 Byli to tito muži: Velitel Achíezer a jeho bratr Jóaš (synové Šemaje z Gibeatu), Azmávetovi synové Jezíel a Pelet, Beraka a Jehú z Anatótu,
4 Jišmajáš z Gibeónu, udatný bojovník, který velel oddílu třiceti, dále
5 Jirmejáš, Jachazíel, Jóchanan, Józabad z Gederatu,
6 Eleúzaj, Jerímót, Baaljáš, Šemarjáš, Šefatjáš z Charífu,
7 Elkána, Jišijáš, Azarel, Jóezer, Jášobeám, Korchíjci a bratři
8 Jóela a Zebadjáš, jejichž otcem byl Jerocháma z Gedóru.
9 Vedle Benjamínovců se k Davidovi ukrytému v jeskyni ve skalách přidali také někteří Gádovci. Byli to odvážní válečníci, kteří se výborně dokázali bít s mečem a kopím. Z jejich tváří vyzařovala lví odhodlanost a byli mrštní jako gazely na horách.
10-14 Nejvyšším z nich byl jejich velitel Ezer. Po něm následovali Obadjáš, Elíab, Mišmana, Jirmejáš, Ataj, Elíel, Jóchanan, Elzabad, Jirmejáš a poslední, jedenáctý Makbanaj. Všichni tito Gádovci stáli v čele vojenských oddílů.
15 Ten nejníže postavený velel setině bojovníků a ten nejvyšší byl velitelem tisíce mužů.
16 Začátkem roku tito Gádovci překročili rozvodněný Jordán a rozehnali všechny obyvatele údolí, kteří žili na východ i na západ od řeky.
17 Jednoho dne přišli k Davidovu úkrytu další muži z rodu Benjamínovců a také několik Judejců.
18 David jim vyšel vstříc a oslovil je: "Pokud ke mně přicházíte jako přátelé, abyste mi pomohli, potom buďte vítáni a zůstaňte se mnou. Jestliže mne však chcete vyzradit nepřátelům, Bůh našich předků vás za to ztrestá, protože jsem se ničím neprovinil."
19 V tu chvíli však Amasaj, který všechny tyto muže vedl, pod vlivem Hospodinova ducha promluvil: "Stojíme na tvé straně Jišajův synu Davide! Tebe i tvé spojence bude provázet úspěch, protože s tebou je samotný Bůh." David je tedy přijal a postavil je do čela jednotlivých oddílů.
20 Když se David vypravil po boku Pelištejců do boje proti Saulovi, přidali se k němu ještě někteří Manasesovci. Ve skutečnosti se však David ani jeho muži žádného boje nezúčastnili. Pelištejci totiž dostali strach, že se David opět postaví na Saulovu stranu a všechny je připraví o život. Proto ho raději poslali i s jeho muži zpátky do Siklagu.
21 Cestou se k němu připojili tito Manasesovci: Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad Elíhu a Siltaj. Ti všichni veleli oddílům Manasesovců v Saulově armádě.
22 Jako odvážní a zkušení velitelé potom pomáhali Davidovi při obraně před nájezdy nepřátel.
23 Každý den se pak k Davidovi přidávali další a další muži, takže zanedlouho měl kolem sebe početnou a silnou armádu.

Další bojovníci se přidávají k Davidovi v Chebrónu

24 Následující seznam udává počet ozbrojených bojovníků, kteří se v Chebrónu přidali k Davidovi, aby mu podle Hospodinova proroctví pomohli získat Saulovo království:
25 Šest tisíc osm set mužů vyzbrojených štíty a oštěpy bylo z rodu Judovců,
26 sedm tisíc sto bojovníků patřilo k Šimeónovcům,
27-29 čtyři tisíce šest set válečníků pocházelo z rodu Lévijovců (tři tisíce sedm set z nich vedl Jójada z Áronova rodu a patřil k nim také udatný mladík Sádok a dvacet dva vojevůdců z jeho rodiny).
30 Z rodu Benjamínovců, ze kterého pocházel také král Saul, se k Davidovi připojilo jen tři tisíce mužů, protože většina jich zůstala na Saulově straně.
31 Dvacet tisíc osm set odvážných a slavných válečníků přišlo z rodu Efrajimovců a
32 osmnáct tisíc svých mužů vyslala také polovina Manasesova rodu, aby pomohli dosadit Davida na trůn.
33 Dále dvě stě velitelů se svými oddíly z rodu Isacharovců (tito vojevůdci byli znalci v určování vhodných časů a všichni Izraelci se řídili jejich pokyny),
34 padesát tisíc zkušených vojáků z rodu Zabulónovců, kteří uměli bojovat se všemi druhy zbraní a byli připraveni udělat pro Davida cokoliv,
35 tisíc velitelů a třicet sedm tisíc ozbrojených bojovníků z rodu Neftalíovců,
36 dvacet osm tisíc šest set mužů z rodu Danovců,
37 čtyřicet tisíc vycvičených vojáků z rodu Ašerovců
38 a nakonec sto dvacet tisíc po zuby ozbrojených mužů z rodů Rúbenovců, Gádovců a druhé poloviny Manasesova rodu, které žily na východ od Jordánu.
39 Všichni tito bojovníci dobrovolně přišli do Chebrónu a přidali se k Davidově armádě s jasným cílem učinit Davida králem Izraele. V tom s nimi byli zajedno také všichni ostatní Izraelci.
40 Všichni vojáci strávili s Davidem v Chebrónu tři dny a společně jedli a pili ze zásob, které jim připravili jejich příbuzní.
41 Ostatní Izraelci (někteří až ze vzdálených rodů Isacharovců, Zabulónovců a Neftalíovců) jim pak na oslech, velbloudech, mezcích a volech přiváželi další jídlo. Vozili jim mouku, sušené fíky a rozinky, víno, olej, ale také dobytek a ovce, protože to, co se dělo, bylo pro všechny Izraelce důvodem k radosti.
© 2018 ERF Medien