Nápověda

Slovo na cestu

Saulova smrt

1 Pelištejci rozpoutali proti Izraelcům válku a izraelské bojovníky, kteří se pod jejich silným náporem dávali na útěk, pobíjeli a nechávali ležet v pohoří Gilbóa.
2 Záhy se dali i do pronásledování samotného Saula a zabili všechny tři jeho syny: Jónatana, Abínádaba i Malkíšúu.
3 Potom se s ještě větší vervou pustili za Saulem, a když ho lukostřelci dostihli, těžce ho postřelili.
4 Zraněný Saul přikázal svému zbrojnošovi: "Vytas svůj meč a probodni mne dříve, než přijdou ti pohané a potupí mne." Zbrojnoš se však takového činu zalekl a jeho přání nesplnil. Saul proto vytasil svůj vlastní meč a probodl se jím.
5 Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, také on se probodl vlastním mečem a zemřel.
6 Tak tedy současně zahynuli Saul, jeho tři synové i všichni členové jeho rodiny.
7 Když všichni ostatní Izraelci v údolí viděli, že izraelská armáda se rozprchnula a že Saul i jeho synové padli v boji, opustili svá města a dali se na útěk. Pelištejci toho využili a opuštěná města obsadili.
8 Když se na druhý den Pelištejci vydali obrat padlé, nalezli v pohoří Gilbóa zabitého Saula a jeho syny.
9 Obrali ho, usekli mu hlavu a spolu s jeho zbraněmi ji postupně posílali jako trofej do všech koutů pelištejské země. To proto, aby se zprávou o jeho smrti zavděčili svým falešným modlám i všem ostatním Pelištejcům.
10 Saulovu zbroj uložili do svatyně svých falešných božstev a jeho lebku přibili v chrámu svého boha Dágona.
11-12 Když se obyvatelé Jábeše v Gileádu doslechli o tom, co Pelištejci se Saulovými ostatky udělali, vyslali k nim své válečníky. Ti odnesli Saulovo tělo i mrtvoly jeho synů do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod posvátným stromem. Sedm dní se pak na jejich památku postili a vykonávali smuteční obřady.
13 Saul zemřel, neboť se obrátil k Hospodinu zády. Nerespektoval jeho nařízení a dokonce se namísto svého Boha tázal na radu falešných duchů. Proto jej Hospodin nechal zahynout a předal království do rukou Jišajova syna Davida.
© 2017 ERF Medien