Nápověda

Slovo na cestu

Od Adama po Noeho syny

1-4 Zde je uvedena část rodokmenu prvních obyvatel tohoto světa (v pořadí otec - syn): Adam, Šét, Enóš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metúšelach, Lámech, Noe, Šém, Chám a Jefet.

Jefetovci

5 Jefetovi synové: Gomer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.
6 Gomerovi synové: Aškenaz, Dífat a Togarma.
7 Jávanovi synové: Elíša, Taršíš, Kitejce a Ródanci.

Chámovci

8 Chámovi synové: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan.
9 Kúšovi synové: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Raemovi synové: Šeba a Dedán.
10 Jedním z Kúšových potomků byl rovněž Nimrod, hrdinský bojovník a vůdce, který si začal podrobovat rozsáhlá území.
11-12 Jeho bratr Misrajim se stal prapředkem těchto národů: Lúďanů, Anámců, Lehábanů, Naftúchanů, Patrúsanů, Kaftórců a Kaslúchanů, kteří byli předky Pelištejců.
13-16 Kenaan zplodil Sidóna a Chéta a stal se rovněž předkem těchto národů: Jebúsejců, Emorejců, Girgašejců, Chivejců, Arkejců, Síňanů, Arváďanů, Semárců a Chamáťanů.

Šémovci

17 Šémovi synové: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram. Šémovi vnukové: Ús, Chúl, Geter a Mešek.
18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19 Heberovi se narodili dva synové: Peleg (což znamená Rozčlenění, neboť za jeho života se národy rozdělily a rozptýlily po zemi) a jeho bratr Joktán.
20-23 Joktán se stal otcem Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, Hadórama, Úzala, Dikly, Ébala, Abímaela, Šeby, Ofíra, Chavíly a posledním z Joktánových synů byl Jóbab.
24-27 Šémova rodová linie tedy z generace na generaci uvádí tato jména: Arpakšád, Šelach, Heber, Peleg, Reú, Serúg, Náchor, Terach a Abram, který později dostal jméno Abraham.

Abrahamovi potomci

28-31 Abraham zplodil dva syny, Izáka a Izmaela, kteří měli následující potomky: Nejstarší Izmaelův syn se jmenoval Nebajót a po něm se narodili Kédar, Abdeel, Mibsám, Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a posledním z Izmaelových synů byl Kedma.
32 Jedna z Abrahamových manželek jménem Ketúra přivedla na svět Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Jokšán pak zplodil Šebu a Dedána.
33 Midján měl syny Éfu, Éfera, Chanóka, Abída a Eldáa. Všichni tito vyjmenovaní byli potomky Abrahamovy druhé ženy Ketúry.
34 Dále Abraham zplodil Izáka, který se stal otcem Ezaua a Izraele.
35 Ezauovi synové: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelam a Kórach.
36 Elífazovi synové: Téman, Ómar, Sefí, Gátam, Kenaz, Timna a Amálek.
37 Reúelovi synové: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

Předkové Edómců

38 Seírovi synové: Lótan, Šóbal, Sibeón, Ana, Dišón, Eser a Díšan.
39 Lótanovi synové: Chorí a Hómam; (Lótan měl také sestru Timnu.)
40 Šóbalovi synové: Alján, Manachat, Ébal, Šefí a Ónam. Sibeónovi synové: Aja a Ana.
41 Anův syn: Dišón. Dišónovi synové: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Keran.
42 Eserovi synové: Bilhán, Zaavan a Jaakan. Díšanovi synové: Ús a Aran.

Edómští králové

43 Další seznam obsahuje jména králů, kteří vládli v edómské zemi dříve, než měli Izraelci svého prvního krále: Jako první nastoupil na trůn Beórův syn, král Bela, který panoval v Dinhabě.
44 Po jeho smrti nastoupil na trůn Zerachův syn Jóbab z Bosry.
45 Když zemřel, králem se stal Chušam z témanské země.
46 Jeho následníkem pak byl Bedadův syn Hadad, který vládl v Avítu a který na Moábském poli porazil Midjánce.
47-48 Po Hadadově smrti se stal králem Samla z Masreky a po něm Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
49 Jeho nástupcem pak byl Akbórův syn Baal-chanan.
50 Když zemřel, nastoupil po něm Hadad, který měl za ženu Mehetabel, dceru Matredy (Mé-zahabovu vnučku), a vládl ve městě Paí.
51 Po Hadadově smrti stanula v čele Edómu tato knížata: Timna, Alja, Jetet, Oholíbama, Ela, Pínon, Kenaz, Téman, Mibsár, Magdíel a Iram. Všichni tito muži vládli Edómu.
© 2018 ERF Medien