NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Slovo na cestu

1 (Davidův žalm pro sólového zpěváka)
2 Vysvoboď mne, Hospodine od člověka zlého, ochraňuj mne proti zlobě násilníků,
3 proti těm, kdo mají v srdci úmysly zlé, kruté, spojují se k boji proti mně den po dni.
4 Ostré mají jazyky jak jedovatí hadi, ze zubů jim kape jed jak z tlamy zmije.
5 Ochraňuj mne, Hospodine, před rukama toho, kdo zamýšlí podrazit mi lstivě nohy.
6 Osidlo mi nastražili protivníci pyšní, z provazů síť rozestřeli, abych padl.
7 Volám k tobě, Hospodine, ty jsi Bůh můj silný, modlitbám mým popřej sluchu, slyš mé prosby!
8 Panovníku, Spasiteli, buď svou mocí při mně, jako přilba kryje hlavu, ochraňuj mne.
9 Nevydej mne, Hospodine, choutkám svévolníka, byl by pyšný, kdyby vyšly jeho plány.
10 Na hlavu těch, kdo mne trápí, utrpení obrať, jejich smlouvy proti tobě ať jsou marné.
11 Trest Boží jak žhavé uhlí sesype se na ně, do ohně a vodních vírů Bůh je srazí.
12 Pomlouvač se neudrží tam, kde vládneš, Bože, násilníka stihne jistě spravedlnost.
13 Hospodin své ponížené obhájiti umí, ruka jeho zjedná právo pokořeným.
14 Spravedliví slavit budou tvoje jméno, Bože, upřímní zde budou bydlet před tvou tváří.
© 2019 ERF Medien