Nápověda

Slovo na cestu

Bůh potrestá okolní národy

1-2 Za vlády judského krále Uzijáše a izraelského krále Jarobeáma, Jóašova syna, dva roky před zemětřesením, žil v Tekóji pastýř Ámos, který dostal od Hospodina vidění o Izraeli. Zde jsou zapsána slova jeho poselství: "Až se Hospodin ozve svým mocným hlasem ze Sijónu a z Jeruzaléma, pastýři budou truchlit, neboť vyprahnou všechny pastviny a uschne i vrchol Karmelu."
3 Hospodin říká: "Obyvatelé Damašku několikrát se zbraněmi v rukou nelítostně napadli můj lid v Gileádu. Avšak nyní už jejich zločiny nebudu dále přehlížet.
4 Zničím ohněm všechny paláce jejich králů Chazaela a Ben-hadada.
5 Prorazím bránu Damašku a všechny obyvatele toho údolí nepravosti i s jejich zlým a krutým vládcem vyhladím. Aramejský lid pak znovu uvrhnu do otroctví Kíru."
6 Hospodin říká: "Nemohu se už dále dívat ani na opakované a stále se zhoršující zločiny Gázy, a proto i tam nezvratně zakročím. Její obyvatelé napadli můj lid a po celých rodinách a vesnicích jej prodali do otroctví Edómu.
7 Sešlu proto na hradby Gázy oheň a spálím na prach celé město i s jeho paláci.
8 Všechny obyvatele Ašdódu i vládce z Aškalónu do jediného vyhladím. Obrátím se také proti Ekrónu a zahubím tam všechny zbylé Pelištejce."
9 Hospodin říká: "Nenechám bez trestu ani nenapravitelné zločiny Týru. Protože zrádně porušili mírovou smlouvu, kterou uzavřeli s Izraelci, napadli je a prodali do područí Edomitů,
10 nechám celé jejich město i s jeho hradbami a paláci lehnout popelem."
11 Hospodin říká: "Pro jejich ustavičné nepravosti neodvrátím svůj hněv ani od obyvatel Edómu. Se zbraní v ruce nelítostně a krutě utlačovali své bratry Izraelce a libovali si v násilí a hněvu.
12 Proto žárem ohně spálím Téman i paláce Bosry."
13 Hospodin říká: "Také Amónovci se mnohokrát proti mému lidu trestuhodně provinili, a proto ani jejich zločiny neujdou spravedlivé odplatě. Na svých výbojných válečných taženích proti Gileádu, podnikaných kvůli rozšíření vlastního území a vlivu, neprokazovali ani špetku soucitu a lidskosti a svými meči roztínali dokonce i těhotné ženy.
14 Roznítím proto oheň i na hradbách jejich města Raby a uprostřed válečného ryku jako v den boje, ve vichřici, která přijde jako za divoké bouře, to město dokonale zničím.
15 Jejich krále a s ním všechny jejich vůdce potom pošlu do vyhnanství."
© 2019 ERF Medien