Pomoc

Słowo Życia

Czego nauczać różne grupy ludzi

1 Ty zaś wzywaj do postępowania zgodnego ze zdrową nauką.
2 Starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni oraz ugruntowani w wierze, miłości i wytrwałości.
3 Podobnie starsze kobiety mają się zachowywać pobożnie, nie plotkować i nie nadużywać wina, ale uczyć tego, co dobre.
4 Niech uczą młode mężatki kochania mężów i dzieci,
5 rozsądku, wewnętrznej czystości, dbania o dom oraz zdrowej uległości wobec mężów – by nie dawać nikomu okazji do zniesławienia słowa Bożego.
6 Młodych mężczyzn również wzywaj do postępowania z rozsądkiem.
7 We wszystkim dawaj innym wzór dobrego postępowania. Niech twoje nauczanie będzie niczym nie skażone i godne szacunku.
8 Bądź czysty i bez zarzutu w tym, co mówisz, aby twoi przeciwnicy zamilkli, nie mogąc cię o nic oskarżyć.
9 Niewolnicy mają być całkowicie poddani swym panom, tak by ci byli z nich zadowoleni. Niech się im nie sprzeciwiają
10 i nie okradają ich, lecz niech się okażą godni całkowitego zaufania. W ten sposób będą ozdobą nauki naszego Zbawiciela i Boga.
11 On bowiem okazał swą łaskę, która daje ratunek wszystkim ludziom,
12 łaskę, która wzywa nas, byśmy porzucili bezbożne życie i światowe pożądliwości i już teraz zaczęli żyć rozsądnie, sprawiedliwie i dla Boga.
13 Oczekujemy bowiem wspaniałej chwili, w której ukaże się chwała naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
14 On poświęcił się za nas, by nas uwolnić od wszelkiego grzechu i oczyścić jako swój wybrany lud, pełen zapału do czynienia dobra.
15 Właśnie tego nauczaj, do tego wzywaj, a w razie potrzeby napominaj, gdyż masz do tego prawo. Nie pozwalaj, by cię lekceważono.
© 2017 ERF Medien