Pomoc

Słowo Życia

Zebranie w Jerozolimie

1 Tymczasem przyszło z Judei kilku ludzi, którzy zaczęli nauczać wierzących: „Jeśli nie poddacie się obrzędowi obrzezania, nakazanego przez Mojżesza, nie możecie być zbawieni”.
2 Początkowo Paweł i Barnaba prowadzili z nimi długie dyskusje. W końcu jednak postanowiono, że razem z kilkoma wierzącymi wyruszą do Jerozolimy, aby całą sprawę przedstawić do rozstrzygnięcia apostołom i starszym kościoła.
3 Wyprawieni przez kościół szli przez Fenicję i Samarię, odwiedzając wierzących. Ich opowieści o tym, że poganie również się nawracają, wywoływały wszędzie wielką radość.
4 W Jerozolimie spotkali się z apostołami i starszymi kościoła i przekazali im relację o tym, co Bóg przez nich czynił.
5 Kilku wierzących, byłych faryzeuszy, oświadczyło, że nawróceni poganie muszą zostać obrzezani i przestrzegać Prawa.
6 Apostołowie i starsi zebrali się więc ponownie, aby rozpatrzyć ten problem.
7 Po długiej dyskusji głos zabrał Piotr: – Bracia! Wiecie dobrze, że już dawno Bóg wybrał mnie spośród was, abym mógł przekazać dobrą nowinę także poganom.
8 Ten, który zna ludzkie serca, okazał im przychylność, tak jak i nam, dając im Ducha Świętego.
9 Nie uczynił między nami żadnej różnicy i przez wiarę oczyścił ich serca.
10 Dlaczego więc teraz macie zamiar poprawiać Boga i nałożyć na wierzących pogan ciężar, którego ani nasi ojcowie, ani my sami nie potrafiliśmy udźwignąć?
11 Przecież wierzymy, że tak jak oni jesteśmy zbawieni łaską Jezusa, naszego Pana.
12 Wtedy wszyscy zamilkli i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o cudach, które Bóg uczynił przez nich wśród pogan.
13 Kiedy skończyli, zabrał głos Jakub: – Posłuchajcie mnie, bracia.
14 Szymon Piotr opowiedział nam, jak Bóg wybrał sobie pogan do swego kościoła.
15 Zgadzają się z tym słowa proroków:
16 „Potem wrócę i odbuduję zniszczony namiot Dawida,
17 aby i poganie mogli znaleźć Pana – wszyscy ci, których uznałem za swoich – mówi Pan, który dokonuje tego,
18 co zaplanował od samego początku”.
19 Dlatego sądzę, że nie powinniśmy przeszkadzać poganom przychodzącym do Boga.
20 Napiszemy im tylko list, żeby unikali mięsa ofiarowanego bożkom, cudzołóstwa, spożywania mięsa zwierząt uduszonych i krwi.
21 Bo od wieków we wszystkich miastach są synagogi, w których co szabat się zbierają Hebrajczycy i tych rzeczy przestrzegają.

List do wierzących pogan

22 Wtedy apostołowie wraz ze starszymi i całym zgromadzeniem postanowili wybrać kilku braci i wysłać ich z Pawłem i Barnabą do Antiochii, by przekazali powziętą przez nich decyzję. Wybrano Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa – wybijających się wśród braci.
23 Napisali tak: „Apostołowie i starsi z Jerozolimy pozdrawiają braci w Antiochii, Syrii i Cylicji.
24 Dowiedzieliśmy się, że niektórzy od nas – bez naszej wiedzy – siali wśród was niepokój i wzbudzali wątpliwości.
25 Dlatego właśnie jednomyślnie postanowiliśmy posłać do was, wraz z umiłowanymi Barnabą i Pawłem, dwóch wybranych przez nas braci, Judę i Sylasa,
26 którzy dla naszego Pana ryzykowali życie.
27 Oni osobiście potwierdzą wam nasze stanowisko w tej sprawie.
28 Uznaliśmy bowiem – i Duch Święty, i my – by nie obarczać was dodatkowymi obowiązkami oprócz tego, co niezbędne:
29 byście unikali spożywania mięsa ofiarowanego bożkom, mięsa zwierząt uduszonych, krwi oraz cudzołóstwa. Dobrze zrobicie, nie mając z tym nic wspólnego. Pozdrawiamy was”.
30 Posłańcy udali się zatem do Antiochii, gdzie zwołali wszystkich wierzących i wręczyli im list.
31 A gdy go przeczytano, zapanowała wielka radość.
32 Zaś Juda i Sylas, którzy byli prorokami, umacniali ich wiarę słowami pełnymi zachęty.
33 Spędzili z nimi jeszcze jakiś czas, po czym bracia pożegnali ich i z pozdrowieniami odesłali do Jerozolimy.
34-35 Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, aby wraz z innymi głosić słowo Pańskie i nauczać.

Nieporozumienie między Pawłem i Barnabą

36 Jakiś czas później Paweł zaproponował Barnabie: – Odwiedźmy wszystkie miasta, w których głosiliśmy słowo Boże i sprawdźmy, jak miewają się wierzący.
37 Barnaba zaproponował, żeby zabrać też Jana, zwanego też Markiem.
38 Jednak Paweł nie chciał, bo Marek odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy.
39 Powstał więc konflikt. Apostołowie rozdzielili się. Barnaba z Markiem odpłynęli na Cypr.
40 Paweł natomiast wziął sobie Sylasa. Powierzony przez braci opiece Pana,
41 przemierzał Syrię i Cylicję i dodawał otuchy tamtejszym wspólnotom.
© 2018 ERF Medien