Pomoc

Słowo Życia

W Ikonium

1 W Ikonium apostołowie również udali się do synagogi. Dzięki ich nauczaniu mnóstwo Hebrajczyków i Greków zaufało Jezusowi.
2 Ale niektórzy zatwardziali Hebrajczycy podburzyli przeciwko nim pozostałych pogan.
3 Mimo to Paweł i Barnaba zostali tam na dłużej i odważnie mówili o Panu. On potwierdzał prawdziwość ich nauczania o Jego łasce i dokonywał przez nich cudownych znaków.
4 Z tego powodu miasto się podzieliło: jedni trzymali z religijnymi przywódcami hebrajskimi, drudzy byli po stronie apostołów.
5 Gdy jednak Paweł i Barnaba dowiedzieli się, że niektórzy poganie, Hebrajczycy i władze miasta chcą ich znieważyć i ukamienować,
6 ratowali się ucieczką do Likaonii, w okolice miast Listry i Derbe,
7 gdzie kontynuowali głoszenie dobrej nowiny.

W Listrze i Derbe

8 W Listrze mieszkał pewien człowiek, który od urodzenia miał sparaliżowane nogi i nie mógł chodzić.
9 Bardzo dokładnie słuchał słów Pawła, który zauważył go i dostrzegł w nim wiarę potrzebną do zbawienia.
10 Zawołał więc do niego: – Wstań na nogi! Chory dosłownie podskoczył i zaczął chodzić.
11 Zgromadzone tłumy na widok czynu Pawła zaczęły krzyczeć po likaońsku: – Bogowie pod postacią tych ludzi nas nawiedzili!
12 Barnabę uznali za Zeusa, a Pawła za Hermesa, bo to on głównie przemawiał.
13 Miejscowy kapłan świątyni Zeusa, położonej na peryferiach, przyprowadził do bram miasta woły ustrojone girlandami kwiatów, aby razem z ludem złożyć je im w ofierze.
14 Gdy Barnaba i Paweł spostrzegli, co się dzieje, rozdarli ze zgrozy swe szaty i wbiegli w tłum, krzycząc:
15 – Ludzie! Co robicie?! Tak samo jak wy jesteśmy tylko ludźmi! Przynieśliśmy wam dobrą nowinę, byście odwrócili się od tych martwych bożków ku Bogu żywemu, który stworzył niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest.
16 W przeszłości przyzwalał On wszystkim narodom chodzić własnymi drogami,
17 ale nigdy nie przestał dawać o sobie znać. Zawsze robił coś dobrego: zsyłał deszcze i dobre plony, dawał wam żywność i napełniał serca radością.
18 Z trudem, ale powstrzymali lud od złożenia im ofiary.
19 Wkrótce jednak przybyli z Antiochii i Ikonium Hebrajczycy, którzy podburzyli tłumy. Ukamienowano Pawła i wywleczono go za miasto, sądząc, że nie żyje.
20 Lecz gdy otoczyli go wierzący, on podniósł się i powrócił do miasta. A następnego dnia udał się wraz z Barnabą do Derbe.

Powrót do Antiochii Syryjskiej

21 Głosili tam dobrą nowinę i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii,
22 gdzie umacniali uczniów i zachęcali do trwania z zaufaniu do Jezusa. Przypominali, że droga do królestwa Bożego prowadzi przez wiele bolesnych doświadczeń.
23 Wyznaczyli tam również przywódców dla każdej wspólnoty, w poście i modlitwie powierzając ich opiece Pana, któremu zaufali.
24 Potem przez Pizydię przybyli z powrotem do Pamfilii.
25 Dzielili się słowem Bożym w Perge, po czym udali się do Attalii.
26 Stamtąd popłynęli do Antiochii, z której rozpoczęli to powierzone im łaską Boga dzieło.
27 Gdy się tam znaleźli, zebrali wszystkich wierzących i opowiedzieli im o tym, co Bóg przez nich uczynił i jak poganom otworzył drzwi wiary.
28 I pozostali tam z wierzącymi przez dłuższy czas.
© 2017 ERF Medien