Pomoc

Słowo Życia

Posłanie Barnaby i Szawła

1 W kościele w Antiochii prorokami i nauczycielami byli: Barnaba, Szymon (zwany Nigrem), Lucjusz z Cyreny, Manaen (który wychowywał się razem z tetrarchą Herodem Antypasem) oraz Szaweł.
2 Pewnego dnia, gdy wielbili Pana i pościli, Duch Święty powiedział im: – Przeznaczcie Barnabę i Szawła do specjalnego zadania, do którego ich powołałem.
3 Po dalszym poście i modlitwie położyli na nich ręce na znak posłania i wyprawili w drogę.

Na Cyprze

4 Posłani przez Ducha Świętego Barnaba i Szaweł zeszli do portu w Seleucji, skąd popłynęli na Cypr.
5 Gdy znaleźli się w Salaminie, głosili słowo Boże w tamtejszych synagogach. Mieli ze sobą do pomocy Jana Marka.
6 Głosząc ewangelię, przeszli całą wyspę i dotarli do Pafos. Tam natknęli się na niejakiego Bar-Jezusa, maga, który był fałszywym hebrajskim prorokiem.
7 Należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka bardzo rozsądnego. Ten zaprosił do siebie Barnabę i Szawła, chcąc posłuchać słowa Bożego.
8 Natomiast Elimas – mag (tak bowiem tłumaczy się jego imię), starał się nie dopuścić, by prokonsul uwierzył w Jezusa.
9 Wówczas Szaweł (noszący również imię Paweł), napełniony Duchem Świętym, spojrzał mu prosto w oczy i rzekł:
10 – Ty synu diabelski, przesiąknięty podstępem i oszustwem, wrogu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?
11 Oto On sam cię ukarze i zostaniesz na pewien czas porażony ślepotą! I natychmiast ogarnęła go ciemność. Miotał się po omacku, szukając kogoś, kto by go mógł poprowadzić.
12 Widząc, co się stało, prokonsul uwierzył, zdumiony mocą nauki Pańskiej.

W Antiochii Pizydyjskiej

13 Potem Paweł i jego towarzysze odpłynęli z Pafos i przybili do portu Perge w Pamfilii. Tam Jan Marek odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
14 Oni natomiast udali się dalej do Antiochii w prowincji Pizydia. Poszli w szabat do synagogi na nabożeństwo i usiedli.
15 Po odczytaniu fragmentów z Prawa Mojżeszowego i pism proroków przełożeni synagogi zaproponowali im: – Przyjaciele! Jeśli macie dla nas jakieś słowo zachęty, to mówcie!
16 Wtedy Paweł wstał i dał ręką znak, że zaczyna: – Drodzy Izraelici i wy wszyscy, którzy czcicie Boga!
17 Bóg Izraela wybrał naszych przodków i wyciągnął do nich rękę, w cudowny sposób wyprowadzając ich z niewoli egipskiej.
18 Potem, przez około czterdzieści lat znosił ich na pustyni.
19 Wytępił także siedem plemion ziemi Kanaan i dał ją w dziedzictwo Izraelowi.
20 Trwało to około czterysta pięćdziesiąt lat. Następnie dawał im sędziów – przywódców aż do czasów proroka Samuela.
21 Wtedy Izrael zażądał od Boga króla. Dał więc im na czterdzieści lat króla Saula, syna Kisza, pochodzącego z pokolenia Beniamina.
22 Potem jednak odrzucił go i powołał króla Dawida, o którym powiedział: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka bliskiego memu sercu. On wypełni wszystkie moje zamiary”.
23 To właśnie jego potomek, Jezus, jest obiecanym Zbawicielem Izraela!
24 Przed Jego nadejściem Jan Chrzciciel wzywał cały nasz naród do opamiętania się i wyrażenia tego w symbolicznym zanurzeniu.
25 Pod koniec swojej misji Jan oznajmił: „Czy domyślacie się, kim jestem? Nie, nie jestem Mesjaszem! Ale On już nadchodzi. Ja nie jestem godny być nawet Jego sługą, który zdejmuje Mu buty”.
26 Drodzy Izraelici, potomkowie Abrahama, i wy, poganie, którzy czcicie Boga! To dla nas została posłana wieść o zbawieniu!
27 Mieszkańcy Jerozolimy i ich przywódcy nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. A skazując Go na śmierć, wypełnili słowa proroków, które w każdy szabat czytali.
28 Choć nie znaleźli powodów wydania Go na śmierć, domagali się, by Piłata Go stracił.
29 Gdy już wykonali wszystko, co o Nim przepowiedzieli prorocy, zdjęli Jego ciało z krzyża i złożyli w grobowcu.
30 Ale Bóg przywrócił Go do życia!
31 Potem przez wiele dni ukazywał się tym, którzy szli z Nim z Galilei do Jerozolimy. To oni świadczą teraz o Nim przed Izraelem.
32 My również przynosimy wam tę dobrą nowinę: wskrzeszając Jezusa, Bóg spełnił w naszych czasach obietnice dane naszym przodkom!
33 To o Jezusie napisano w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ciebie dziś zrodziłem”.
34 Bóg przepowiedział przecież także, że wskrzesi Jezusa, który nigdy już nie powróci do grobu: „Uczynię coś cudownego, tak jak obiecałem Dawidowi”.
35 A w innym psalmie powiedział: „Nie pozwolisz, aby Twój Święty uległ rozkładowi”.
36 Jednak Dawid po spełnieniu swojej służby zgodnie z wolą Boga zmarł i został pochowany, a jego ciało uległo rozkładowi.
37 Ciało zaś Tego, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie uległo zniszczeniu.
38 Bracia, słuchajcie! Właśnie w Nim znajdziecie przebaczenie grzechów.
39 Każdy, kto Mu zaufa, zostanie uniewinniony ze wszystkich przestępstw, z których Prawo Mojżesza nie mogło was uwolnić.
40 Uważajcie jednak, żeby nie spełniły się na was słowa proroków:
41 „Wy, którzy gardzicie prawdą, spójrzcie i przepadnijcie, bo za waszych dni uczynię coś, czemu nie zechcecie uwierzyć, choć będzie wam głoszone”.
42 Gdy Paweł skończył swą mowę, proszono go, żeby w następny szabat też o tym nauczał.
43 Po nabożeństwie wielu Żydów i pobożnych pogan poszło razem z Pawłem i Barnabą, a ci nakłaniali ich do trwania w łasce Bożej.
44 Za tydzień prawie całe miasto zebrało się, by słuchać słów Pana.
45 A gdy religijni przywódcy hebrajscy zobaczyli tłumy, opanowała ich zazdrość i, obrzucając Pawła obelgami, zaprzeczali wszystkiemu, co mówił.
46 Wówczas wraz z Barnabą wprost im oświadczył: – Wam, Hebrajczykom, należało najpierw przekazać dobrą nowinę od Boga. Skoro jednak ją odrzucacie i uważacie siebie za niegodnych życia wiecznego, zaniesiemy ją poganom.
47 Tak bowiem nakazał nam Pan: „Uczyniłem Cię światłem dla pogan, byś niósł zbawienie aż po krańce ziemi”.
48 Słysząc to, poganie z radością przyjęli słowo i uwierzyli wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego.
49 A słowo Pana szerzyło się po całej okolicy.
50 Wówczas starszyzna hebrajska podburzyła pobożne i wpływowe kobiety oraz władze miasta i zaczęła prześladować Pawła i Barnabę, doprowadzając do ich wypędzenia.
51 Oni tylko strząsnęli tamtejszy kurz ze swych stóp i udali się do Ikonium.
52 Tamtejsi uczniowie pozostali pełni radości i Ducha Świętego.
© 2018 ERF Medien