Pomoc

Słowo Życia

Przestroga Pawła

1 W obliczu Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i umarłych, gdy powróci i ustanowi swoje królestwo, wzywam cię:
2 Głoś słowo Boże, bądź gotów w każdej sytuacji: dogodnej i niedogodnej, napominaj, karć i zachęcaj – z wielką cierpliwością i z nauczaniem.
3 Przyjdzie bowiem czas, że ludzie nie będą mogli znieść zdrowego nauczania. Według własnych upodobań będą dobierać sobie nauczycieli, którzy powiedzą im to, co chcą usłyszeć.
4 Przestaną słuchać prawdy, a zaczną lgnąć do fałszu i wymysłów.
5 Bądź więc czujny na wszystko. Cierp, ale wykonaj zadanie głoszenia ewangelii i wywiąż się z całej swojej służby.
6 Mówię o tym, bo czas na moją ofiarę nadchodzi i zbliża się chwila mojego odejścia.
7 Dobrze walczyłem dla Pana. Dokończyłem biegu wiary i zachowałem ją.
8 I oto w niebiosach czeka na mnie korona sprawiedliwości, którą w dniu swego przyjścia wręczy mi Pan, Sędzia sprawiedliwy. Zresztą nie tylko mi, ale również tym wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego powrotu.

Uwagi osobiste

9 Tymoteuszu, postaraj się szybko do mnie przybyć.
10 bo jestem prawie sam: Demas mnie opuścił dla uroków tego świata i odszedł do Tesaloniki. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji.
11 Tylko Łukasz pozostał ze mną. Zabierz ze sobą Marka, bo jest mi bardzo pomocny w służbie.
12 A Tychika sam wysłałem do Efezu.
13 Przynieś mi płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, oraz moje księgi, zwłaszcza pergaminy.
14 Kowal Aleksander wyrządził mi wiele złego - Pan go za to ukarze.
15 Uważaj na niego, gdyż zaciekle sprzeciwiał się naszemu nauczaniu.
16 Podczas mojej pierwszej rozprawy w sądzie nikt mi nie pomógł. Wszyscy mnie opuścili. Mam nadzieję, że Bóg im to wybaczy.
17 Ale Pan był ze mną i wspierał mnie, bym dopełnił dzieła głoszenia ewangelii wszystkim poganom. Można powiedzieć, że zostałem wyrwany z samej paszczy lwa.
18 Bo Pan zawsze wybawia mnie z każdej opresji i w końcu doprowadzi do swojego królestwa w niebie. Niech Jemu będzie chwała na wieki. Amen.

Końcowe pozdrowienia

19 Pozdrów ode mnie Pryskę, Akwilę i domowników Onezyfora.
20 Erast pozostał w Koryncie, a Trofima, ze względu na chorobę, zostawiłem w Milecie.
21 Postaraj się przybyć tu przed zimą. Pozdrowienia przesyłają ci: Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy inni wierzący.
22 Niech Pan i jego łaska będą z tobą.
© 2018 ERF Medien