Hilfe

Hebrew OT

1 מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי־נפלאות עשה הושיעה־לו ימינו וזרוע קדשו׃
2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃
3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל־אפסי־ארץ את ישועת אלהינו׃
4 הריעו ליהוה כל־הארץ פצחו ורננו וזמרו׃
5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃
6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה׃
7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃
8 נהרות ימחאו־כף יחד הרים ירננו׃
9 לפני־יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים במישרים׃
© 2018 ERF Medien