Hilfe

Hebrew OT

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על־כל־אלהים׃
4 אשר בידו מחקרי־ארץ ותועפות הרים לו׃
5 אשר־לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃
6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני־יהוה עשנו׃
7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם־בקלו תשמעו׃
8 אל־תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם־ראו פעלי׃
10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא־ידעו דרכי׃
11 אשר־נשבעתי באפי אם־יבאון אל־מנוחתי׃
© 2018 ERF Medien