Hilfe

Hebrew OT

1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף־תכון תבל בל־תמוט׃
2 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃
3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
4 מקלות מים רבים אדירים משברי־ים אדיר במרום יהוה׃
5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה־קדש יהוה לארך ימים׃
© 2018 ERF Medien