Hilfe

Hebrew OT

1 לבני־קרח מזמור שיר יסודתו בהררי־קדש׃
2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃
3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃
4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם־כוש זה ילד־שם׃
5 ולציון יאמר איש ואיש ילד־בה והוא יכוננה עליון׃
6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד־שם סלה׃
7 ושרים כחללים כל־מעיני בך׃
© 2018 ERF Medien