Help

Hebrew OT

1 למנצח על־הגתית מזמור לדוד׃
2 יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ אשר תנה הודך על־השמים׃
3 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃
4 כי־אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
5 מה־אנוש כי־תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו׃
6 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃
7 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת־רגליו׃
8 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃
9 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃
10 יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ׃
© 2019 ERF Medien