Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח לדוד להזכיר׃
2 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
3 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
4 ישובו על־עקב בשתם האמרים האח האח׃
5 ישישו וישמחו בך כל־מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃
6 ואני עני ואביון אלהים חושה־לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל־תאחר׃
© 2019 ERF Medien