Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח בנגינות על־השמינית מזמור לדוד׃
2 יהוה אל־באפך תוכיחני ואל־בחמתך תיסרני׃
3 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
4 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד־מתי׃
5 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃
6 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה־לך׃
7 יגעתי באנחתי אשחה בכל־לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃
8 עששה מכעס עיני עתקה בכל־צוררי׃
9 סורו ממני כל־פעלי און כי־שמע יהוה קול בכיי׃
10 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃
11 יבשו ויבהלו מאד כל־איבי ישבו יבשו רגע׃
© 2018 ERF Medien