Help

Hebrew OT

1 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם בברחו מפני־שאול במערה׃
2 חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל־כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
3 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃
4 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
5 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני־אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
6 רומה על־השמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃
7 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃
8 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃
9 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
10 אודך בעמים אדני אזמרך בל־אמים׃
11 כי־גדל עד־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃
12 רומה על־שמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃
© 2019 ERF Medien